User Tools

Site Tools


bellasf1135

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1135 [2018/12/18 07:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Indiana, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Holton </b> là một thị trấn ở thị trấn Otter Creek, hạt Ripley, thuộc tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Dân số là 480 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Holton đã được đặt vào năm 1854, khi Đường sắt Ohio và Mississippi được mở rộng đến thời điểm đó. <sup id="​cite_ref-history_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Thị trấn có tên từ Jesse Holman, chủ sở hữu ban đầu của trang web thị trấn. <sup id="​cite_ref-history_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Một bưu điện đã hoạt động tại Holton từ năm 1854. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Vào ngày 2 tháng 3 năm 2012, một cơn lốc xoáy EF3 đã phá hủy nghiêm trọng thị trấn Holton và giết chết ba người. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Holton nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 4′35 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 85 ° 23′7 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39.07639 ° N 85.38528 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39.07639; -85,38528 [19659018] (39,076296, -85,​385374). [19659019] Theo điều tra dân số năm 2010, Holton có tổng diện tích là 1,81 dặm vuông (4,69 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659020] Nhân khẩu học [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 366 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 487 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 407 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 480 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 471 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1.9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ năm 2010, có 480 người, 171 hộ gia đình và 119 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 265,2 người trên mỗi dặm vuông (102,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 199 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 109,9 mỗi dặm vuông (42,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 96,3% da trắng, 1,5% người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản địa, 0,4% từ các chủng tộc khác và 1,7% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,4% dân số.  </​p><​p>​ Có 171 hộ gia đình trong đó 39,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,7% là vợ chồng sống chung, 14,6% có chủ nhà là nữ không có chồng, 5,3% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 30,4% là những người không phải là gia đình. 23,4% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,81 và quy mô gia đình trung bình là 3,33.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thị trấn là 32,5 tuổi. 30,4% cư dân dưới 18 tuổi; 8% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 27,3% là từ 25 đến 44; 22,8% là từ 45 đến 64; và 11,7% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 49,8% nam và 50,2% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ năm 2000, có 407 người, 148 hộ gia đình và 107 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 226,9 người trên mỗi dặm vuông (87,8 / km²). Có 158 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 88,1 mỗi dặm vuông (34,1 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 99,26% Trắng, 0,25% Châu Á, 0,49% từ các chủng tộc khác. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,47% dân số.  </​p><​p>​ Có 148 hộ gia đình trong đó 38,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,1% là vợ chồng sống chung, 12,8% có chủ hộ là nữ không có chồng và 27,7% là không có gia đình. 25,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,75 và quy mô gia đình trung bình là 3,18.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 31,0% dưới 18 tuổi, 9,8% từ 18 đến 24, 30,0% từ 25 đến 44, 18,9% từ 45 đến 64 và 10,3% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 33 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 92,9 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,2 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 28.750 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 33.438 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,219 so với $ 19,167 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 12.357 đô la. Khoảng 14,5% gia đình và 22,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 33,0% những người dưới 18 tuổi và 10,5% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1325 ​ Cached time: 20181212043145 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.484 seconds ​ Real time usage: 0.624 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4155/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 72049/​2097152 bytes  Template argument size: 9530/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 15/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 29090/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.211/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.05 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 551.970 1 -total ​  ​57.48% 317.249 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​32.50% 179.408 1 Template:​Infobox ​  ​21.65% 119.520 11 Template:​Cite_web ​  ​10.90% 60.172 1 Template:​Short_description ​  7.05% 38.908 2 Template:​Coord ​  6.60% 36.452 3 Template:​Convert ​  6.14% 33.891 1 Template:​US_Census_population ​  4.39% 24.224 1 Template:​Pagetype ​  3.56% 19.675 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​112576-0!canonical and timestamp 20181212043144 and revision id 839948501 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Ghế salon chữ U cho phòng khách thêm đẹp tinh tế 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​strong>​Ghế salon</​strong>​ là một phần không thể thiếu trong các không gian sống hiện đại. Một trong các thiết kế ghế salon đẹp dành cho những không gian phòng khách rộng rãi, sang trọng đó là ghế salon chữ U với thiết kế 2 góc đặc trưng. Sử dụng mẫu salon này sẽ mang đến cho không gian phòng khách sự tiện nghi, sang mang và cảm giác thư giãn thoải mái.  <​strong>​Làm tăng sự sang trọng cho phòng khách với ghế salon chữ U</​strong> ​ Bạn có bao giờ ao ước được sở hữu một bộ salon đẹp được thiết kế theo dạng chữ U hiện đại, sang trọng không? Nếu phòng khách nhà bạn có diện tích thoải mái thì đừng bỏ qua các thiết kế ghế salon chữ U bằng chất liệu da sang trọng để tận hưởng cảm giác được sống trong không gian đẹp như trong phim ngay tại nhà mình. Tận mắt chiêm ngưỡng những mẫu ghế salon đẹp tại showroom của chúng tôi chắc chắn bạn sẽ ngưỡng mộ và muốn rinh ngay về nhà.  <img class="​size-full wp-image-2802"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2018/​05/​ghe-salon-chu-u-cho-phong-khach-dep-tinh-te.-1.jpg"​ alt=" width="​1000"​ height="​573"​ />  Trong không gian phòng khách với màu sắc chủ đạo là gam màu trầm lịch lãm, một bộ <​strong>​salon da</​strong>​ màu trắng bạc sẽ là lựa chọn tốt nhất để mang đến một hình ảnh sang trọng hơn cho phòng khách. Bạn có bị mê đắm bởi vẻ đẹp đẳng cấp và sang trọng của phòng khách?Bộ ghế salon đẹp kết hợp cùng chiếc bàn trà Nhật kích thước lớn sẽ rất phù hợp với bộ ghế salon chữ U đấy nhé.  Sắm sửa một bộ ghế salon da giá trị cho ngôi nhà của mình cũng là một cách đơn giản để thể hiển sự đẳng, đặc biệt là những thiết kế bộ salon chữ U càng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng mê mẩn không gian phòng khách sang trọng nhà bạn. Bộ ghế salon góc dáng chữ U thường được sản xuất với kích thước lớn, tạo nên một không gian thoải mái để bạn và gia đình có thể thư giãn với mọi tư thế trên bộ ghế này.  Không chỉ mang đến không gian thư giãn thoải mái cho phòng khách mà còn mang đến không gian sống tiện nghi hơn bởi được kết hợp với kệ giá sách, với thiết kế này bạn có thể thoải mái tận hưởng những cuốn sách nay tạp chí mà mình yêu thích khi ngồi tận hưởng cảm giác êm ái trên ghế salon. Chỉ cần tưởng tượng thôi chắc chắn bạn cũng sẽ mê luyến cảm giác thư thái này và muốn tận hưởng nó trong ngôi nhà của mình. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2783"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2018/​04/​bon-cach-ket-hop-ban-tra-sofa-phong-khach-don-gian-nhat.-2.jpg"​ alt=" width="​590"​ height="​370"​ />  Nếu bạn có nhu cầu chọn mua một bộ <​strong>​ghế salon chữ U</​strong>​ hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp thì hãy liên hệ ngay với với chúng tôi hoặc trực tiếp đến xem sản phẩm và lựa chọn. Chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của bạn để có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình. ​ &​nbsp; ​ &​nbsp;​ 
 +Ghế salon chữ U cho phòng khách thêm đẹp tinh tế
bellasf1135.txt · Last modified: 2018/12/18 07:47 (external edit)