User Tools

Site Tools


bellasf1137

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1137 [2018/12/18 07:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Wisconsin, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Holton </b> là một thị trấn thuộc Hạt Marathon, Wisconsin, Hoa Kỳ. Nó là một phần của Khu vực thống kê đô thị Wausau, Wisconsin. Dân số là 873 tại điều tra dân số năm 2010. [19659003] Địa lý [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659005] Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 34,6 dặm vuông (89,5 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 0.008 dặm vuông (0,02 km <sup> 2 </​sup>​),​ tương đương 0.02%, là nước. [19659006] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659005Theođiềutradânsố<​sup id="​cite_ref-GR2_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2000, có 907 người, 297 hộ gia đình và 239 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 26,5 người trên mỗi dặm vuông (10,2 / km²). Có 312 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 9,1 mỗi dặm vuông (3,5 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 99,23% da trắng, 0,11% người Mỹ gốc Phi và 0,66% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,77% dân số.  </​p><​p>​ Có 297 hộ trong đó 41,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 72,7% là vợ chồng sống chung, 4,4% có chủ hộ là nữ không có chồng và 19,2% không có gia đình. 16,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 5,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,05 và quy mô gia đình trung bình là 3,45.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 32,3% dưới 18 tuổi, 8,4% từ 18 đến 24, 27,9% từ 25 đến 44, 21,1% từ 45 đến 64 và 10,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 34 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 112,9 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 111,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 36.000 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 39.750 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 24.500 đô la so với 20.156 đô la cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là $ 13,884. Khoảng 11,1% gia đình và 14,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 23,1% những người dưới 18 tuổi và 12,8% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR3-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng Tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolton%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolton%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở nói chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010 (DP-1): Thị trấn Holton, Quận Marathon, Wisconsin&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 17 tháng 9, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28DP-1%29%3A+Holton+town%2C+Marathon+County%2C+Wisconsin&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolton%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Định danh địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Thị trấn Holton, Quận Marathon, Wisconsin&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 9, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Holton+town%2C+Marathon+County%2C+Wisconsin&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolton%2C+Wisconsin"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &#​39;​Wisconsin Blue Book 1917,&#​39;​ Tiểu sử phác thảo của Herman Hedrich, pg. 535 </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1321 ​ Cached time: 20181207163557 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.436 seconds ​ Real time usage: 0.567 seconds ​ Preprocessor visited node count: 3838/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 64811/​2097152 bytes  Template argument size: 10955/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 25/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 10847/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.197/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.09 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 492.183 1 -total ​  ​63.42% 312.157 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​37.47% 184.410 1 Template:​Infobox ​  ​22.99% 113.164 1 Template:​Reflist ​  ​19.88% 97.867 4 Template:​Cite_web ​  ​13.48% 66.332 1 Template:​Short_description ​  8.68% 42.740 2 Template:​Convert ​  7.40% 36.422 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  6.64% 32.686 1 Template:​Coord ​  6.47% 31.856 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​139352-0!canonical and timestamp 20181207163556 and revision id 840857869 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Thiết kế và bài trí nội thất phòng tắm theo phong thủy 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​strong>​Phòng tắm rất dễ bị bẩn và văng dính nước, chính vì vậy bạn cần biết cách <a href="​http://​tapchiadong.net/​thiet-ke-va-bai-tri-noi-that-phong-tam-theo-phong-thuy/">​thiết kế và bài trí nội thất</​a>,​ đặc biệt phải phù hợp với phong thủy để ngoài sự thẩm mỹ của căn phòng còn đem lại sự may mắn cho gia đình.</​strong> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Phòng tắm là nơi có nhiều hơi nước nên chất liệu dùng để trang trí cũng phải chọn các vật liệu chống nước. Và trong phòng tắm thì bồn tắm là điểm nhấn trong nhà tắm. Bởi vậy màu sắc, hình dáng, kích thước của nó đều là những vấn đề cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. Chức năng đón nắng của cửa sổ trong nhà tắm không quan trọng bằng chức năng thông gió. Gương là vật tất yếu khi trang điểm và tương đối quan trọng trong phòng tắm.</​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​tapchiadong.net/​wp-content/​uploads/​phongtampt1.jpg"><​img class="​alignnone size-full wp-image-2541"​ src="​http://​tapchiadong.net/​wp-content/​uploads/​phongtampt1.jpg"​ alt="​phongtampt1"​ width="​500"​ height="​500"​ /></​a></​p> ​ <​noscript><​img class="​alignnone size-full wp-image-2668"​ title="​Phong thủy phòng tắm" alt="​Phong thủy phòng tắm" src="​http://​adong.com.vn/​wp-content/​uploads/​2014/​06/​phongtampt.jpg"​ width="​500"​ height="​500"​ /></​noscript> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Bồn tắm là điểm nhấn trong nhà tắm của mọi thiết kế nội thất.</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Dưới đây là <​strong>​những lưu ý phong thủy khi thiết kế phòng tắm</​strong>​ bạn nên biết sao cho tiện lợi, an toàn, dễ vệ sinh mà lại thẩm mỹ. Đó là các nội thất, vị trí, hướng đặt cũng như lựa chọn gạch lát, màu sắc, kiểu dáng …</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;"><​strong>​Gạch men lát sàn:</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​alignnone size-full wp-image-2542"​ src="​http://​tapchiadong.net/​wp-content/​uploads/​phongtampt2.jpg"​ alt="​Thiết kế và bài trí nội thất phòng tắm 1" width="​600"​ height="​480"​ /></​p> ​ <​noscript><​img class="​alignnone size-full wp-image-2676"​ title="​Phong thủy phòng tắm" alt="​Phong thủy phòng tắm " src="​http://​adong.com.vn/​wp-content/​uploads/​2014/​06/​phongtampt4.png"​ width="​609"​ height="​449"​ /></​noscript> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Ốp gạch men lát sàn và trên trần dùng trần treo là biện pháp hợp lý nhất cho phòng tắm.</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Ốp gạch men lát sàn và trên trần dùng trần treo là biện pháp hợp lý nhất cho phòng tắm, vừa đẹp mà dễ vệ sinh, an toàn khi sử dụng. Nên chọn gam màu nhạt, nếu màu quá đậm sẽ dễ trông u ám, có kích thước hình chữ nhật cỡ lớn. Ở trung tâm của tường trong phòng tắm có thể trang trí thành bức tường hoa nhưng phía dưới tường hoa phải cách đất 100cm.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Đối với những phòng tắm chật hẹp hoặc nằm ở vị trí bất lợi như bên dưới tầng mái… thì bạn vẫn có thể “nới” diện tích căn phòng bằng một thủ thuật nhỏ với gạch ốp tường. Hãy chọn mẫu gạch có màu sắc trầm và ốp kín 1/2 chiều cao tường xung quanh.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;"><​strong>​Lavabo - móc treo – giá để đồ</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Lavabo (bồn rửa mặt ) có độ cao lắp đặt lí tưởng là 80 cm, thường được thiết kế bằng bệ bằng đá tự nhiên, để đặt các thứ đồ dùng rửa tay, rửa mặt, trang điểm. Còn độ cao lí tưởng của bệ toa lét là 40cm.</​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​alignnone size-full wp-image-2543"​ src="​http://​tapchiadong.net/​wp-content/​uploads/​phongtampt3.jpg"​ alt="​Thiết kế và bài trí nội thất phòng tắm 2" width="​600"​ height="​406"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;">​Nên đặt một cái tủ hoặc giá để đặt đồ đặc và vật dụng phòng tắm.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Nếu phòng tắm hẹp và không có hoặc rất ít ánh sáng lọt vào thì lát phiến đá to, đá hoa cương là phương pháp hợp lý nhất. Tốt nhất nên đặt một cái tủ hoặc giá để đặt đồ đặc và vật dụng phòng tắm. Nhưng vì phòng tắm, vệ sinh thường ẩm ướt vì vậy không nên sử dụng các đồ bằng gỗ. Nếu bắt buộc phải dùng thì dùng tấm chống nước và chất liệu chịu nước tốt.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Ở không gian chật hẹp, tận dụng những bức tường để tăng thêm không gian lưu trữ bằng cách lắp đặt kệ mở. Xếp chồng khăn tắm đã gấp gọn gàng và giỏ đựng giấy vệ sinh trên kệ cao để giải phóng diện tích sàn.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;"><​strong>​Màu sắc phòng tắm</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Phòng tắm không được vệ sinh hoặc không có thông gió sẽ khiến không gian căn phòng ngột ngạt và cảm giác khó thở. Để tránh khí này bao trùm lên cả nhà , khi thiết kế phòng tắm, vệ sinh nên chú ý đến màu sắc và mùi vị.</​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​alignnone size-full wp-image-2540"​ src="​http://​tapchiadong.net/​wp-content/​uploads/​phongtampt.jpg"​ alt="​Thiết kế và bài trí nội thất phòng tắm" width="​500"​ height="​500"​ /></​p> ​ <​noscript><​img class="​alignnone size-full wp-image-2670"​ title="​Phong thủy phòng tắm" alt="​Phong thủy phòng tắm 2" src="​http://​adong.com.vn/​wp-content/​uploads/​2014/​06/​phongtampt1.jpg"​ width="​500"​ height="​500"​ /></​noscript> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Phòng tắm không được vệ sinh hoặc không có thông gió sẽ khiến không gian căn phòng ngột ngạt.</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​alignnone size-full wp-image-2544"​ src="​http://​tapchiadong.net/​wp-content/​uploads/​phongtampt4.png"​ alt="​Thiết kế và bài trí nội thất phòng tắm" width="​609"​ height="​449"​ /></​p> ​ <​noscript><​img class="​alignnone size-full wp-image-2678"​ title="​Phong thủy phòng tắm" alt="​Phong thủy phòng tắm " src="​http://​adong.com.vn/​wp-content/​uploads/​2014/​06/​phongtampt5.jpeg"​ width="​616"​ height="​462"​ /></​noscript> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Dùng hoa trong phòng tắm tạo mùi thơm và nâng cao vận khí cho phòng.</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Bạn có thể sử dụng túi dầu thơm treo trong phòng tắm tạo mùi thơm, đồng thời đem lại vận khí cho phòng tắm. Ngoài ra cũng có thể dùng hoa hoặc cỏ có mùi thơm, trong các loại hoa cỏ, có thể chọn những loại có mùi thơm làm thư thái tinh thần hoặc có mùi chữa chứng mất ngủ cũng có tác dụng nâng cao vận khí.</​p> ​ <p style="​text-align:​ right;">​Theo Á Đông</​p>​ 
 +Thiết kế và bài trí nội thất phòng tắm theo phong thủy
bellasf1137.txt · Last modified: 2018/12/18 07:47 (external edit)