User Tools

Site Tools


home2782

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2782 [2018/12/18 07:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div><​p>​ Thành phố ở Idaho, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Challis </b> là thành phố lớn nhất ở Hạt Custer, Idaho, Hoa Kỳ. Đây là ghế của quận và dân số là 1.081 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010, tăng từ năm 909 năm 2000. <sup id="​cite_ref-GR6_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Challis được thành lập năm 1878 , là một nhà khảo sát khi khu vực thị trấn được đặt ra. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Bưu điện Challis được thành lập vào năm 1878. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​ Twin Peaks Sports, IOOF Hội trường và một số tòa nhà khác ở Challis được liệt kê riêng trên Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia, hầu hết là kết quả của một nghiên cứu của Hiệp hội Lịch sử Bang Idaho về tài nguyên lịch sử trong thị trấn. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Highways">​ Đường cao tốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> <i> Đường sông ngắm cảnh Salmon River </i> sử dụng cả hai đường cao tốc, từ Stanley đến Salmon. Giao lộ với Quốc lộ 75 nằm ở phía nam Challis. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​1983_earthquake">​ Trận động đất 1983 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 1983, trận động đất Đỉnh Borah xảy ra lúc 8:06 sáng MDT. Cú sốc đo được 6,9 trên thang cường độ khoảnh khắc và có cường độ Mercalli tối đa là IX (<i> Bạo lực </​i>​). Vùng Challis-Mackay trải qua thiệt hại khá kỹ lưỡng, với 11 tòa nhà thương mại và 39 ngôi nhà bị thiệt hại lớn; trong khi 200 ngôi nhà khác bị hư hại, nhỏ đến vừa phải. Mackay nói riêng, khoảng 50 dặm (80 km) về phía Đông Nam Challis, trải qua những thiệt hại nghiêm trọng nhất. Hầu hết các tòa nhà lớn của thành phố trên Phố chính của nó đã bị hư hại, ở một mức độ nào đó; tám trong số các tòa nhà được coi là bị lên án và đóng cửa. Hầu hết các tòa nhà này được xây dựng từ các vật liệu như gạch, khối bê tông và đá, mỗi loại khác nhau. <sup id="​cite_ref-USGS_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Hai trường hợp tử vong của trận động đất là ở Challis; một mặt tiền cửa hàng rơi vào hai đứa trẻ đi bộ đến trường. <sup id="​cite_ref-qusr83_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-idqap_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography_and_climate">​ Địa lý và khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Challis nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 30′15 N </​span>​ <span class="​longitude">​ ° 13′42 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 44.50417 ° N 114.22833 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44.50417; -114.22833 </​span></​span></​span></​span> ​ (44.504260, -114.228279),​ <sup id="​cite_ref-GR1_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ ở độ cao 5.253 feet (1.601 m) trên mực nước biển. </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 1,88 dặm vuông (4,87 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 1,85 dặm vuông (4,79 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,03 dặm vuông (0,08 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_11-0"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ [19659025] Challis trải qua một khí hậu bán khô cằn (Koppen phân loại khí hậu [19659027] BSK [19659028] ) với mùa đông lạnh, mùa hè nóng và lượng mưa thấp trong suốt cả năm. </p> <table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​100%;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Challis (1971ùn2000) </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng </th> <th scope="​col">​ tháng một </th> <th scope="​col">​ Tháng hai </th> <th scope="​col">​ Tháng ba </th> <th scope="​col">​ Tháng Tư </th> <th scope="​col">​ Tháng 5 </th> <th scope="​col">​ tháng sáu </th> <th scope="​col">​ Tháng 7 </th> <th scope="​col">​ tháng 8 </th> <th scope="​col">​ Tháng chín </th> <th scope="​col">​ Tháng 10 </th> <th scope="​col">​ Tháng 11 </th> <th scope="​col">​ Tháng 12 </th> <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C) </th> <td style="​background:​ #E5E5FF; color:#​000000;">​ 31.4 <br/> (- 0,3) </td> <td style="​background:​ #FBFBFF; color:#​000000;">​ 38.8 <br/> (3.8) </td> <td style="​background:​ #FFDDBB; color:#​000000;">​ 49.0 <br/> (9.4) </td> <td style="​background:​ #FFB871; color:#​000000;">​ 58,7 <br/> (14.8) </td> <td style="​background:​ #FF962D; color:#​000000;">​ 67.4 <br/> (19.7) </td> <td style="​background:​ #FF7200; color:#​000000;">​ 76.8 <br/> (24.9) </td> <td style="​background:​ #FF5200; color:#​000000;">​ 85.3 <br/> (29.6) </td> <td style="​background:​ #FF5600; color:#​000000;">​ 84.0 <br/> (28.9) </td> <td style="​background:​ #FF7C00; color:#​000000;">​ 74.3 <br/> (23.5) </td> <td style="​background:​ #FFAE5D; color:#​000000;">​ 61.2 <br/> (16.2) </td> <td style="​background:​ #FFF5EB; color:#​000000;">​ 42.7 <br/> (5.9) </td> <td style="​background:​ #E5E5FF; color:#​000000;">​ 31.6 <br/> (- 0,2) </td> <td style="​background:​ #FFB872; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 58.4 <br/> (14.7) </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C) </th> <td style="​background:​ #ABABFF; color:#​000000;">​ 12.4 <br/> (- 10.9) </td> <td style="​background:​ #BBBBFF; color:#​000000;">​ 17.6 <br/> (- 8) </td> <td style="​background:​ #D4D4FF; color:#​000000;">​ 25.8 <br/> (- 3.4) </td> <td style="​background:​ #E6E6FF; color:#​000000;">​ 32.0 <br/> (0) </td> <td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 39.4 <br/> (4.1) </td> <td style="​background:​ #FFE7D0; color:#​000000;">​ 46.2 <br/> (7.9) </td> <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 51.8 <br/> (11) </td> <td style="​background:​ #FFD8B1; color:#​000000;">​ 50.1 <br/> (10.1) </td> <td style="​background:​ #FFFAF5; color:#​000000;">​ 41.4 <br/> (5.2) </td> <td style="​background:​ #E8E8FF; color:#​000000;">​ 32,7 <br/> (0,4) </td> <td style="​background:​ #CBCBFF; color:#​000000;">​ 22.9 <br/> (- 5.1) </td> <td style="​background:​ #ACACFF; color:#​000000;">​ 12.7 <br/> (- 10.7) </td> <td style="​background:​ #E7E7FF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 32.1 <br/> (0.1) </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình inch (mm) </th> <td style="​background:​ #EBFFEB; color:#​000000;">​ 0,51 <br/> (13) </td> <td style="​background:​ #F0FFF0; color:#​000000;">​ 0,35 <br/> (8,9) </td> <td style="​background:​ #E9FFE9; color:#​000000;">​ 0,58 <br/> (14.7) </td> <td style="​background:​ #E8FFE8; color:#​000000;">​ 0,58 <br/> (14.7) </td> <td style="​background:​ #D4FFD4; color:#​000000;">​ 1.12 <br/> (28.4) </td> <td style="​background:​ #D8FFD8; color:#​000000;">​ 0,99 <br/> (25.1) </td> <td style="​background:​ #E1FFE1; color:#​000000;">​ 0,78 <br/> (19.8) </td> <td style="​background:​ #E6FFE6; color:#​000000;">​ 0,65 <br/> (16,5) </td> <td style="​background:​ #E5FFE5; color:#​000000;">​ 0,64 <br/> (16.3) </td> <td style="​background:​ #EEFFEE; color:#​000000;">​ 0,43 <br/> (10.9) </td> <td style="​background:​ #E9FFE9; color:#​000000;">​ 0,56 <br/> (14.2) </td> <td style="​background:​ #EAFFEA; color:#​000000;">​ 0,53 <br/> (13,5) </td> <td style="​background:​ #E6FFE6; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 7.72 <br/> (196) </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: NOAA (Normals, 1971THER2000) <sup id="​cite_ref-NCDC_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ 2010 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ trong cuộc điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 1.081 người, 502 hộ gia đình và 277 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 584,3 người trên mỗi dặm vuông (225,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 598 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 323,2 trên mỗi dặm vuông (124,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 93,6% da trắng, 0,1% người Mỹ gốc Phi, 0,8% người Mỹ bản địa, 0,3% người châu Á, 3,5% từ các chủng tộc khác và 1,7% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 7,2% dân số. </​p><​p>​ Có 502 hộ gia đình trong đó 26,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 43,4% là vợ chồng sống chung, 7,2% có chủ nhà là nữ không có chồng, 4,6% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 44,8% là những người không phải là gia đình. 39,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,6% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,14 và quy mô gia đình trung bình là 2,84. </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 42 tuổi. 21,3% cư dân dưới 18 tuổi; 6,7% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 26,3% là từ 25 đến 44; 28,5% là từ 45 đến 64; và 17,2% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 55,0% nam và 45,0% nữ. </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ năm 2000, có 909 người, 410 hộ gia đình và 248 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 510,8 người trên mỗi dặm vuông (197,2 / km²). Có 525 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 295,0 trên mỗi dặm vuông (113,9 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 97,14% da trắng, 0,88% người Mỹ bản địa, 1,21% từ các chủng tộc khác và 0,77% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 3,85% dân số. </​p><​p>​ Có 410 hộ gia đình trong đó 29,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,4% là vợ chồng sống chung, 5,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 39,3% không có gia đình. 35,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,6% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,21 và quy mô gia đình trung bình là 2,90. </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 25,0% dưới 18 tuổi, 4,7% từ 18 đến 24, 26,0% từ 25 đến 44, 24,9% từ 45 đến 64 và 19,5% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 98,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 94,3 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là $ 29,904 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 39,444. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 38,250 so với $ 21,964 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 15.803 đô la. Khoảng 8,5% gia đình và 12,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 8,2% những người dưới 18 tuổi và 18,5% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2016 của Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 7, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_16.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-12-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR6-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Boone, Lalia (1988) <i> Tên địa danh Idaho </​i>​tr. 73. Moscow, ID: Nhà in Đại học Idaho. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 0-89602-119-3 (Nguồn thay đổi theo cách đánh vần tên của anh ấy: Alvah / Alvan / Alvin). </​span>​ </li> <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Helbock, Richard W. (1998) <i> Hoa Kỳ Bưu điện, Tập I - Miền Tây </​i>​tr. 56. Hồ Oswego, OR: La Posta Publications </​span>​ </li> <li id="​cite_note-USGS-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trận động đất lịch sử: Đỉnh Borah, Idaho&​quot;​. USGS. 2008-07-16. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2009-08-18 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2010-03-30 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historic+Earthquakes%3A+Borah+Peak%2C+Idaho&​rft.pub=USGS&​rft.date=2008-07-16&​rft_id=https%3A%2F%2Fearthquake.usgs.gov%2Fregional%2Fstates%2Fevents%2F1983_10_28.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-qusr83-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Sher, Jeff (29 tháng 10 năm 1983). &​quot;​Trận động đất đá phía tây bắc&​quot;​. <i> Phát ngôn-Đánh giá </i>. tr. 1. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Spokesman-Review&​rft.atitle=Killer+quake+rocks+northwest&​rft.pages=1&​rft.date=1983-10-29&​rft.aulast=Sher&​rft.aufirst=Jeff&​rft_id=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnewspapers%3Fid%3DuldWAAAAIBAJ%26sjid%3D5u4DAAAAIBAJ%26pg%3D5273%252C7162184&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-idqap-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ &​quot;​Trận động đất ở Idaho giết chết hai học sinh&​quot;​. <i> Chuyển phát nhanh (Prescott, AZ) </i>. Báo chí liên quan. 28 tháng 10 năm 1983. p. 2A. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+%28Prescott%2C+AZ%29+Courier&​rft.atitle=Idaho+earthquake+kills+two+school+children&​rft.pages=2A&​rft.date=1983-10-28&​rft_id=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnewspapers%3Fid%3DtphOAAAAIBAJ%26sjid%3DvEwDAAAAIBAJ%26pg%3D5029%2C5531030&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-Gazetteer_files-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-12-18 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-NCDC-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Khí hậu học của Hoa Kỳ số 81&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 13 tháng 1, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Climatography+of+the+United+States+NO.81&​rft.pub=National+Oceanic+and+Atmospheric+Administration&​rft_id=http%3A%2F%2Fcdo.ncdc.noaa.gov%2Fclimatenormals%2Fclim81%2FIDnorm.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-DecennialCensus-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR2-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChallis%2C+Idaho"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> </​ol></​div></​div>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​  <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1269 Cached time: 20181212043426 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.632 seconds Real time usage: 0.783 seconds Preprocessor visited node count: 6016/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 84524/​2097152 bytes Template argument size: 12802/​2097152 bytes Highest expansion depth: 14/40 Expensive parser function count: 2/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 34222/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.297/​10.000 seconds Lua memory usage: 7.69 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 704.570 ​     1 -total ​ 44.21% ​ 311.456 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 29.97% ​ 211.156 ​     1 Template:​Infobox ​ 28.42% ​ 200.266 ​     1 Template:​Reflist ​ 18.85% ​ 132.829 ​    10 Template:​Cite_web ​  ​9.12% ​  ​64.265 ​     1 Template:​Weather_box ​  ​7.85% ​  ​55.289 ​     7 Template:​Both ​  ​7.51% ​  ​52.912 ​     2 Template:​Coord ​  ​6.90% ​  ​48.630 ​     1 Template:​Short_description ​  ​6.50% ​  ​45.819 ​     7 Template:​Convert --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​110673-0!canonical and timestamp 20181212043425 and revision id 839823731 ​ --> </​div></​pre>​ 
 +Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đèn chùm trang trí phòng khách là một trong những vật dụng không thể thiếu của nội thất phòng khách. Để chọn chùm trang trí phù hợp với không gian ngôi nhà của mình không hề đơn giản. Cần phải có vốn hiểu biết nhất định. Sau đây là một số tuyệt chiêu để bạn chọn đèn chùm trang trí cho phòng khách, cũng là mang vượng khí về nhà trong năm mới.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xem thêm: Các loại đèn led âm trần</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Lua_chon_den_chum_trang_tri_theo_kieu_dang"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​1. Lựa chọn đèn chùm trang trí theo kiểu dáng</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đèn trần là loại đèn cao cấp, sang trọng, càng nhiều bóng thì càng to và càng đẹp. Một số kiểu dáng thông dụng nhất của đèn trần là đèn kiểu một tầng hoặc nhiều tầng, kiểu có dạng hoa hoặc kiểu tròn và theo theo ý thích, bạn có thể lựa chọn đèn chùm trang trí phù hợp với không gian của phòng khách. Đèn trần gồm 2 loại chính là đèn chùm pha lê và đèn chùm thủy tinh.</​span></​p><​div id="​attachment_36907"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​36907"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tuyet-chieu-chon-den-chum-dep-doc-va-sang-cho-khong-gian-nha-ban/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-01.jpg"​ data-orig-size="​920,​1227"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao 01" data-image-description="&​lt;​p&​gt;​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo &​lt;/​p&​gt;&#​10;"​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-01.jpg"​ class="​wp-image-36907 size-full"​ title="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-01.jpg"​ alt="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " width="​920"​ height="​1227"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-01-768x1024.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​                                              Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo 01</​em></​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với kiểu chùm pha lê, loại này phù hợp với phòng khách của các căn hộ, biệt thự sang trọng,<​strong>​ </​strong>​bạn có thể chọn loại pha lê trắng hoặc các màu xanh, tím, đỏ sao cho tương đồng, phù hợp với màu sắc và nội thất chùm trang trí trong phòng khách.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với loại đèn chùm thủy tinh, đèn khá đẹp và giá cả phải chăng, phù hợp với nhu cầu làm đẹp của đa số khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể mua các loại đèn tường hình hoa sen, hình đĩa, hình lồng,.. có chân đế gỗ, inox hoặc đồng để làm đèn chùm trang trí tường phòng khách.</​span></​p><​div id="​attachment_37112"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​37112"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tuyet-chieu-chon-den-chum-dep-doc-va-sang-cho-khong-gian-nha-ban/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-1.jpg"​ data-orig-size="​920,​1296"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao 02" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-1.jpg"​ class="​wp-image-37112 size-full"​ title="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-1.jpg"​ alt="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " width="​920"​ height="​1296"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-1-768x1082.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​                                            Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo 02</​em></​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Lua_chon_den_chum_trang_tri_dua_vao_phong_cach_cua_khong_gian"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​2. Lựa chọn đèn chùm trang trí dựa vào phong cách của không gian</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Muốn lựa chọn đèn chùm trang trí, bạn phải dựa vào phong cách của mỗi công trình xây dựng. Tùy vào từng không gian khác nhau mà bạn có thể quyết định lựa chọn xem nên chọn kiểu đèn chùm trang trí mang đậm nét thuần Việt hay vẻ đẹp Á Đông hoặc hiện đại và tráng lệ theo phong cách châu Âu. </​span></​p><​div id="​attachment_36908"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​36908"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tuyet-chieu-chon-den-chum-dep-doc-va-sang-cho-khong-gian-nha-ban/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02.jpg"​ data-orig-size="​920,​635"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao 02" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02.jpg"​ class="​wp-image-36908 size-full"​ title="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02.jpg"​ alt="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " width="​920"​ height="​635"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-02-768x530.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​                                              Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo 03</​em></​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Ngoài ra bạn cần phải tính toán kĩ để phối hợp với tổng thể bố cục đèn chùm trang trí của toàn bộ không gian để có một vẻ đẹp nhất quán.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong><​em><​u>​Lưu ý:</​u></​em></​strong>​ bố trí và sắp xếp sao cho khu vực đèn chùm trang trí của đèn không được vượt quá 3% diện tích của cả không gian. Để tăng hiệu suất chùm trang trí bạn có thể kết hợp thêm một số loại đèn chùm trang trí khác như đèn tường hay đèn bàn.</​span></​p><​div id="​attachment_37113"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​37113"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tuyet-chieu-chon-den-chum-dep-doc-va-sang-cho-khong-gian-nha-ban/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-1.jpg"​ data-orig-size="​920,​1296"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao 03" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-1.jpg"​ class="​wp-image-37113 size-full"​ title="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-1.jpg"​ alt="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " width="​920"​ height="​1296"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-1-768x1082.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​                                                   Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo 04</​em></​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Den_chum_trang_tri_phai_tuong_ung_voi_moi_truong_xung_quanh"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​3. Đèn chùm trang trí phải tương ứng với môi trường xung quanh</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Việc lựa chọn đèn chùm trang trí còn phải phụ thuộc vào môi trường xung quanh, lựa chọn được các sản phẩm tương thích sẽ giúp hiệu ứng ánh sáng cao hơn đồng thời giúp cho không gian trở nên độc đáo và ấn tượng hơn.</​span></​p><​div id="​attachment_36909"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​36909"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tuyet-chieu-chon-den-chum-dep-doc-va-sang-cho-khong-gian-nha-ban/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03.jpg"​ data-orig-size="​920,​575"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao 03" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03.jpg"​ class="​wp-image-36909 size-full"​ title="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03.jpg"​ alt="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " width="​920"​ height="​575"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-03-768x480.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​                                              Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo 05</​em></​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xét về phong thủy chính là lan tỏa khí vượng cho căn phòng của bạn. Có thể lựa chọn các loại đèn chùm, tỏa sáng lung linh và màu sắc ánh sáng phù hợp, mức độ ánh sáng vừa phải; không được tối quá cũng không cần sáng chói.</​span></​p><​div id="​attachment_37114"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​37114"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tuyet-chieu-chon-den-chum-dep-doc-va-sang-cho-khong-gian-nha-ban/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-06.jpg"​ data-orig-size="​920,​1296"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao 06" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-06.jpg"​ class="​wp-image-37114 size-full"​ title="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-06.jpg"​ alt="​Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo " width="​920"​ height="​1296"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-06.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​tuyet-chieu-chon-den-chum-trang-tri-mang-phong-cach-doc-dao-06-768x1082.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​                                          Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo 06</​em></​span></​p></​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Ngoài các yếu tố liên quan đến đèn chùm trang trí, vai trò của kết cấu không gian cũng đóng một vai trò không nhỏ. Các đỉnh đèn phải chắc chắn và có độ chịu tải nhất định, nhất là khu vực trần nhà. Hơn nữa bạn cũng phải khéo léo và tính toán kĩ để làm sao chọn được đèn phù hợp với độ chịu lực của trần nhà nói riêng và các không gian khác của căn phòng nói chung.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Lien_he_don_vi_tu_van_thi_cong_thiet_ke_phong_khach_hien_dai"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​4. Liên hệ đơn vị tư vấn, thi công, thiết kế phòng khách hiện đại</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Để được tư vấn các mẫu đèn chùm trang trí phù hợp với phòng khách của bạn, hãy đến với với chúng tôi – Công ty kiến trúc nội thất VIETNAMARCH để được tư vấn kỹ nhất. Hiện Vietnamarch đã cung cấp rất nhiều các mẫu đèn chùm trang trí đẹp nhất và phân phối trên toàn quốc. Chi tiết xin liên hệ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Website:​ Vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​26</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Tuyệt chiêu chọn đèn chùm trang trí mang phong cách độc đáo
home2782.txt · Last modified: 2018/12/18 07:47 (external edit)