User Tools

Site Tools


home2783

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2783 [2018/12/18 07:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​ <p> Ngôi làng ở Missouri, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Champ </b> là một ngôi làng ở hạt St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ. Dân số là 13 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Champ được thành lập vào năm 1959 bởi Bill Bangert, một cựu vận động viên điền kinh và điền kinh từng là thị trưởng của Berkeley, Missouri. Bangert là thị trưởng của Champ trong 18 năm, và sau đó chuyển đến California. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Champ nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 44′37 N [19659010] 90 ° 27′5 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.74361 ° N 90.45139 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.74361; -90,45139 [19659014] (38,743529, -90,​451309). [19659015] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,81 dặm vuông (2,10 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659016] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 13 người, 6 Các hộ gia đình, và 3 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 16,0 người trên mỗi dặm vuông (6,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 6 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 7,4 mỗi dặm vuông (2,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 100,0% màu trắng. ​ </​p><​p>​ Có 6 hộ gia đình trong đó 16,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 50,0% là các cặp vợ chồng sống chung và 50,0% là không gia đình. 50,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,17 và quy mô gia đình trung bình là 3,33.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong làng là 57,5 ​​tuổi. 15,4% cư dân dưới 18 tuổi; 7,7% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 23,1% là từ 25 đến 44; 30,8% là từ 45 đến 64; và 23,1% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 53,8% nam và 46,2% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 12 người, 4 hộ gia đình và 4 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 14,4 người trên mỗi dặm vuông (5,5 / km²). Có 6 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 7,2 mỗi dặm vuông (2,8 / km²). Thành phần chủng tộc của làng là 66,67% da trắng và 33,33% từ hai chủng tộc trở lên.  </​p><​p>​ Có 4 hộ gia đình trong đó 50,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 100,0% là các cặp vợ chồng sống chung và 0,0% là không gia đình. Không có hộ gia đình nào được tạo thành từ các cá nhân và không có ai sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,00 và quy mô gia đình trung bình là 3,00.  </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 25,0% dưới 18 tuổi, 8,3% từ 18 đến 24, 33,3% từ 25 đến 44, 25,0% từ 45 đến 64 và 8,3% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 tuổi. Cứ 100 nữ, có 140,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 125,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 75.487 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 75.487 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 75,487 so với $ 0 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là $ 18,762. Không có người dân và không có gia đình nào ở dưới mức nghèo khổ. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị về tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chủng tộc, Tây Ban Nha hoặc La tinh, Tuổi tác và Nhà ở: Dữ liệu điều tra lại điều tra dân số năm 2010 (Luật công cộng 94-171) ), Làng Champ, Missouri &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Fact Downloader 2. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 25 tháng 10, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Race%2C+Hispanic+or+Latino%2C+Age%2C+and+Housing+Occupancy%3A+2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File+%28QT-PL%29%2C+Champ+village%2C+Missouri&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+FactFinder+2&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Olson, Leonard T. (2001). <i> Đường đua và lĩnh vực thạc sĩ: Lịch sử </i>. McFarland. tr. 61. ISBN 976-0-7864-0889-4. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Masters+Track+and+Field%3A+A+History&​rft.pages=61&​rft.pub=McFarland&​rft.date=2001&​rft.isbn=978-0-7864-0889-4&​rft.aulast=Olson&​rft.aufirst=Leonard+T.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DrW9yTCaG_-AC%26printsec%3Dfrontcover%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.stltoday.com/​news/​local/​metro/​bill-bangert-dies-world-s-strongest-mayor- created-champ / article_79624cf4-353e-5e5f-b4c9-595fffeee048.html </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Các tập tin Gazetteer của Mỹ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChamp%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1241 ​ Cached time: 20181207134538 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.476 seconds ​ Real time usage: 0.643 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4260/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 84538/​2097152 bytes  Template argument size: 12971/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 25034/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.189/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.83 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 529.736 1 -total ​  ​55.39% 293.399 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​35.44% 187.739 1 Template:​Infobox ​  ​22.54% 119.378 1 Template:​Reflist ​  ​17.78% 94.166 8 Template:​Cite_web ​  9.38% 49.677 1 Template:​Short_description ​  6.40% 33.881 3 Template:​Convert ​  6.22% 32.963 2 Template:​Coord ​  5.38% 28.475 1 Template:​Pagetype ​  5.29% 28.020 1 Template:​For ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​124837-0!canonical and timestamp 20181207134537 and revision id 866296275 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Sir Norman Foster trên TED Talks - 198 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /> Sir Norman Foster trên TED Talks <br /> Vâng, không chính xác trên TED Talks mà hội nghị DLD (cuộc sống thiết kế kỹ thuật số) ở Munich mà đang được trình bày tại trang web TED. Norman Foster thảo luận của ông làm việc để hiển thị như thế nào máy tính có thể giúp công trình thiết kế kiến trúc sư được màu xanh lá cây, xinh đẹp và "về cơ bản ô nhiễm-miễn phí." <br />  <a href="​https://​ghesofa.bellasofa.vn/​post/​176264805843/​odafikirlerim-odafikirlerim">​bàn ghế sofa phòng khách giá rẻ</​a>​ 
 +Sir Norman Foster trên TED Talks - 198
home2783.txt · Last modified: 2018/12/18 07:47 (external edit)