User Tools

Site Tools


laef3927

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3927 [2018/12/18 07:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div><​p>​ Nhiệm vụ có người lái thứ ba đáp xuống Mặt trăng </​p> ​ <table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​width:​25em;"><​caption>​ Apollo 14 </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Apollo 14 Shepard.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Apollo_14_Shepard.jpg/​250px-Apollo_14_Shepard.jpg"​ width="​250"​ height="​252"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Apollo_14_Shepard.jpg/​375px-Apollo_14_Shepard.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Apollo_14_Shepard.jpg/​500px-Apollo_14_Shepard.jpg 2x" data-file-width="​2340"​ data-file-height="​2359"/><​p>​ Shepard và cờ Mỹ trên Mặt trăng <br/> trong Apollo 14 vào tháng 2 năm 1971 </​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Loại nhiệm vụ [19659006] Hạ cánh mặt trăng có người lái </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Người vận hành </​th><​td>​ NASA <sup id="​cite_ref-Orloff_1-0"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ID COSPAR </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <li> CSM: 1971- -008C </li> </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ SATCAT <abbr title="​number">​ no. </​abbr></​th><​td/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời gian thực hiện nhiệm vụ </​th><​td>​ 9 ngày, 1 phút, 58 giây </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Thuộc tính tàu vũ trụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ 19659006] CSM: Rockwell Bắc Mỹ <br/> LM: Grumman </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng phóng </​th><​td>​ 102.084 pounds (46.305 kg) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng hạ cánh </​th><​td>​ 11.481 pounds (5,208 kg) </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Phi hành đoàn </​th><​td>​ 3 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành viên </​th><​td/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Callsign </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <li> CSM: <i> Kitty Hawk </i> </​li><​li>​ LM: <i> Antares <​i></​ul>​ </​div>​ </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Bắt đầu nhiệm vụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày ra mắt </​th><​td>​ 31 tháng 1 năm 1971, 21:03:02 <span style="​display:​none">​ (<span class="​dtstart">​ 1971-01-31UTC21:​ 03: 02Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tên lửa </​th><​td>​ Saturn V SA-509 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Địa điểm ra mắt </​th><​td>​ Kennedy LC-39A </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Kết thúc nhiệm vụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được phục hồi bởi </​th><​td>​ USS <i> New Orleans </i> Ngày hạ cánh </​th><​td>​ ngày 9 tháng 2 năm 1971, 21:05:00 <span style="​display:​none">​ (<span class="​dtend">​ 1971 / 02-09UTC21: 06Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Địa điểm hạ cánh </​th><​td>​ Nam Thái Bình Dương <​br/><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ ] 27 ° 1′S </​span>​ <span class="​longitude">​ 172 ° 39′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 27.017 ° S 172.650 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -27.017; -172.650 </​span>​ </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​ Tách nước Apollo 14 </​span>​) </​span></​span></​span></​span>​ </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Các tham số quỹ đạo </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Hệ thống tham chiếu </​th><​td>​ Selenocric </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Periselene </​th><​td>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Aposelene </​th><​td>​ 108,9 km (58,8 nmi) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời gian </​th><​td>​ 120 phút </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Quỹ đạo mặt trăng </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành phần tàu vũ trụ </​th><​td>​ Mô-đun chỉ huy / dịch vụ </​th><​td>​ 1971, 06:59:42 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khởi hành quỹ đạo </​th><​td>​ 7 tháng 2 năm 1971, 01:39:04 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Các quỹ đạo </​th><​td>​ 34 </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Tàu đổ bộ mặt trăng </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành phần tàu vũ trụ </​th><​td>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày hạ cánh </​th><​td>​ Ngày 5 tháng 2 năm 1971, 09:18:11 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khởi động trở lại </​th><​td>​ Ngày 6 tháng 2 năm 1971, 18:48:42 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Địa điểm hạ cánh </​th><​td>​ Fra Mauro [19659077] 3 ° 38′43 S </​span>​ <span class="​longitude">​ 17 ° 28′17 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 3.64530 ° S 17.47136 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -3.64530; -17.47136 </​span></​span></​span></​span>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng mẫu </​th><​td>​ 42,80 kilôgam (94,35 lb) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Surface EVAs </​th><​td>​ 2 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời lượng eva </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <ul> 22 phút, 31 giây </​li><​li>​ <​small>​ Đầu tiên: 4 giờ, 47 phút, 50 giây </​small>​ </​li><​li>​ <​small>​ 4 giờ, 34 phút, 41 giây </​small>​ </li> </ul> </​div>​ ] </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Kết nối với LM </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày kết nối </​th><​td>​ Ngày 1 tháng 2 năm 1971, 01:57:58 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày tháo gỡ </​th><​td>​ Ngày 5 tháng 2 năm 1971, 04:50:43 UTC </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ LM Ascent Stage </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày kết nối </​th><​td>​ Ngày 6 tháng 2 năm 1971, 20:35:52 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày tháo gỡ </​th><​td>​ Ngày 6 tháng 2 năm 1971, 22:48:00 UTC </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Apollo 14-insignia.png " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Apollo_14-insignia.png/​180px-Apollo_14-insignia.png"​ width="​180"​ height="​157"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Apollo_14-insignia.png/​270px-Apollo_14-insignia.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Apollo_14-insignia.png/​360px-Apollo_14-insignia.png 2x" data-file-width="​5082"​ data-file-height="​4428"/> ​ <img alt=" Apollo 14 crew.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Apollo_14_crew.jpg/​250px-Apollo_14_crew.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Apollo_14_crew.jpg/​375px-Apollo_14_crew.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Apollo_14_crew.jpg/​500px-Apollo_14_crew.jpg 2x" data-file-width="​1960"​ data-file-height="​1472"/><​br/>​ Roosa, Shepard, Mitchell </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Apollo 14 </b> là nhiệm vụ có người lái thứ tám trong chương trình Apollo của Hoa Kỳ và là người thứ ba đáp xuống Mặt trăng. Đó là lần cuối cùng trong &​quot;​nhiệm vụ H&​quot;,​ hạ cánh nhắm mục tiêu với hai ngày ở lại trên Mặt trăng với hai chiếc eva mặt trăng, hoặc moonwalk. ​ </​p><​p>​ Chỉ huy Alan Shepard, Phi công Mô-đun Chỉ huy Stuart Roosa, và Phi công Mô-đun Mặt trăng Edgar Mitchell đã ra mắt trong nhiệm vụ kéo dài chín ngày vào Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 1971, lúc 4:03:02 chiều EST. Thang máy đã bị trì hoãn bốn mươi phút và hai giây, do hạn chế thời tiết tại địa điểm, sự chậm trễ đầu tiên như vậy trong chương trình Apollo. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Shepard và Mitchell đã hạ cánh vào ngày 5 tháng 2 tại Fra Đội hình Mauro - ban đầu là mục tiêu của nhiệm vụ Apollo 13 bị hủy bỏ. Trong hai lần Mặt trăng, 94,35 pound (42,80 kg) đá Mặt trăng đã được thu thập, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và một số thí nghiệm khoa học đã được thực hiện. Shepard đánh hai quả bóng golf trên bề mặt mặt trăng với một câu lạc bộ tạm thời mà anh ta đã mang theo. Shepard và Mitchell đã dành 33 <span class="​frac nowrap"><​sup>​ 1 </​sup>​ ⁄ <sub> 2 </​sub></​span>​ giờ trên Mặt trăng, với gần 9 <span class="​frac nowrap"><​sup>​ 1 </​sup>​ ⁄ <sub> 2 </​sub></​span>​ giờ của EVA.  </​p><​p>​ Sau hậu quả của Apollo 13, một số sửa đổi đã được thực hiện đối với hệ thống điện Mô-đun Dịch vụ để ngăn chặn sự lặp lại của tai nạn đó, bao gồm thiết kế lại các bình oxy và bổ sung bể thứ ba. Việc ra mắt đã được lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 10, <span class="​nowrap">​ 1970, <sup id="​cite_ref-sovwoe_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​span>​ và bị trì hoãn khoảng <span class="​nowrap">​ bốn tháng. <sup id="​cite_ref-afvolev_5-0"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​span> ​ </​p><​p>​ Trong khi Shepard và Mitchell ở trên bề mặt, Roosa vẫn ở trên quỹ đạo mặt trăng trên Mô-đun chỉ huy / Dịch vụ <i> Kitty Hawk </​i>​thực hiện các thí nghiệm khoa học và chụp ảnh Mặt trăng, bao gồm cả bãi đáp của sứ mệnh Apollo 16 trong tương lai . Ông đã lấy vài trăm hạt giống trong nhiệm vụ, nhiều trong số đó đã được nảy mầm khi trở về, dẫn đến cái gọi là cây Mặt trăng. Shepard, Roosa và Mitchell đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương vào ngày 9 tháng 2.  </​p> ​       <p> Shepard là phi hành gia lâu đời nhất ở Hoa Kỳ khi ông thực hiện chuyến đi trên tàu Apollo 14. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Ông là phi hành gia duy nhất từ ​​Project Mercury (phi hành gia gốc Mercury Seven) tới Mặt trăng. Một trong số bảy người ban đầu, Gordon Cooper, đã (với tư cách là chỉ huy dự phòng của Apollo 10) đã được lên kế hoạch để chỉ huy nhiệm vụ, nhưng theo tác giả Andrew Chaikin, thái độ bình thường của ông đối với việc đào tạo, cùng với các vấn đề với hệ thống phân cấp của NASA (đã tìm mọi cách trở lại đến chuyến bay Mercury-Atlas 9), dẫn đến việc anh ta bị loại. ​ </​p><​p>​ Nhiệm vụ này là một chiến thắng cá nhân dành cho Shepard, người đã chiến đấu với căn bệnh của Ménière, căn cứ cho anh ta từ năm 1964 đến năm 1968. Ban đầu, anh ta và phi hành đoàn của anh ta dự định bay trên tàu Apollo 13, nhưng vào năm 1969, các quan chức NASA Apollos 13 và 14. Điều này đã được thực hiện để cho phép Shepard có thêm thời gian huấn luyện cho chuyến bay của mình, vì anh ta đã bị hạ cánh trong bốn năm. <sup id="​cite_ref-Chaikin2009_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Backup_crew">​ Phi hành đoàn dự phòng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Support_crew">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Flight_directors">​ Giám đốc chuyến bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_parameters">​ Tham số nhiệm vụ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] :  </​p> ​ <p> Selenocric: ​ </​p> ​ <​h3><​span id="​LM_.E2.80.93_CSM_docking"/><​span class="​mw-headline"​ id="​LM_–_CSM_docking">​ LM - CSM docking </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li><​b>​ Undocked </b>: ngày 5 tháng 2 năm 1971 - 04:50:43 UTC </​li> ​ <​li><​b>​ Đã cập cảng </b>: ngày 6 tháng 2 năm 1971 - 20:35:42 UTC </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​EVAs">​ EVA </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​dl><​dt>​ EVA 1 </​dt></​dl><​ul><​li><​b>​ Bắt đầu </b>: ngày 5 tháng 2 năm 1971, 14:42:13 UTC </​li> ​ <​li><​i>​ Shepard </i> - EVA 1 </​li> ​ <​li><​b>​ Bước lên Mặt trăng </b>: 14:54 UTC </​li> ​ <​li><​b>​ LM xâm nhập </b>: 19:22 UTC </​li> ​ <​li><​i>​ Mitchell </i> - EVA 1 </​li> ​ <​li><​b>​ Bước lên Mặt trăng </b>: 14:58 UTC </​li> ​ <​li><​b>​ LM xâm nhập </b>: 19:18 UTC </​li> ​ <​li><​b>​ Kết thúc </b>: ngày 5 tháng 2, 19:30:50 UTC  <​ul><​li><​b>​ Thời lượng </b>: 4 giờ, 47 phút, 50 giây </​li></​ul></​li></​ul><​dl><​dt>​ EVA 2 </​dt></​dl><​ul><​li><​b>​ Bắt đầu </b>: 6 tháng 2 năm 1971, 08:11:15 UTC </​li> ​ <​li><​i>​ Shepard </i> - EVA 2 </​li> ​ <​li><​b>​ Bước lên Mặt trăng </b>: 08:16 UTC </​li> ​ <​li><​b>​ Nhập vào LM </b>: 12:38 UTC </​li> ​ <​li><​i>​ Mitchell </i> - EVA 2 </​li> ​ <​li><​b>​ Bước lên Mặt trăng </b>: 08:23 UTC </​li> ​ <​li><​b>​ LM xâm nhập </b>: 12:28 UTC </​li> ​ <​li><​b>​ Kết thúc </b>: ngày 6 tháng 2, 12:45:56 UTC  <​ul><​li><​b>​ Thời lượng </b>: 4 giờ, 34 phút, 41 giây </​li></​ul></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_highlights">​ Nhiệm vụ nổi bật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Apollo_14_Launch_-_GPN-2000-000633.jpg/​220px-Apollo_14_Launch_-_GPN-2000-000633.jpg"​ width="​220"​ height="​336"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Apollo_14_Launch_-_GPN-2000-000633.jpg/​330px-Apollo_14_Launch_-_GPN-2000-000633.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Apollo_14_Launch_-_GPN-2000-000633.jpg/​440px-Apollo_14_Launch_-_GPN-2000-000633.jpg 2x" data-file-width="​1965"​ data-file-height="​3000"/>​ </​div></​div> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Launch_and_flight_to_lunar_orbit">​ Khởi động và bay lên quỹ đạo mặt trăng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Apollo 14 được phóng lên trong lớp mây dày và bộ tăng áp Saturn V nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. máy ảnh tầm xa của NASA, có trụ sở 60 dặm về phía nam ở Vero Beach, có một shot rõ ràng về thời gian còn lại của sự ra mắt. Sau khi ra mắt, Trung tâm Kiểm soát Khởi động tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy đã được viếng thăm bởi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Spiro T. Agnew, Hoàng tử Juan Carlos của Tây Ban Nha, và vợ của ông, Công chúa Sofía. ​ </​p><​p>​ Khi bắt đầu nhiệm vụ, CSM <i> Kitty Hawk </i> gặp khó khăn trong việc chiếm giữ và lắp ghép với LM <i> Antares </i>. Các nỗ lực lặp đi lặp lại đã diễn ra trong 1 giờ 42 phút, cho đến khi có ý kiến ​​cho rằng Roosa giữ <i> Kitty Hawk </i> chống lại <i> Antares </i> bằng cách sử dụng bộ đẩy của nó, sau đó đầu dò lắp ghép sẽ được rút ra khỏi cách, hy vọng kích hoạt các chốt cắm. Nỗ lực thứ sáu đã thành công và không gặp phải vấn đề lắp ghép nào nữa trong nhiệm vụ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lunar_descent">​ Hậu duệ mặt trăng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Sau khi tách khỏi Mô-đun chỉ huy trên quỹ đạo mặt trăng, LM <i> Antares </i> cũng có hai vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên, máy tính LM bắt đầu nhận tín hiệu ABORT từ một công tắc bị lỗi. NASA tin rằng máy tính có thể bị đọc sai như thế này nếu một quả bóng hàn nhỏ bị rung lắc và trôi nổi giữa công tắc và tiếp điểm, đóng mạch. Giải pháp tức thời - chạm vào bảng điều khiển bên cạnh công tắc - đã hoạt động nhanh chóng, nhưng mạch sớm đóng lại. Nếu sự cố tái phát sau khi động cơ hạ xuống bắn ra, máy tính sẽ nghĩ tín hiệu là có thật và sẽ bắt đầu tự động hủy bỏ, làm cho giai đoạn đi lên tách khỏi giai đoạn đi xuống và leo trở lại quỹ đạo. NASA và các nhóm phần mềm tại Viện Công nghệ Massachusetts đã tranh giành để tìm giải pháp và xác định cách khắc phục sẽ liên quan đến việc lập trình lại phần mềm chuyến bay để bỏ qua tín hiệu sai. Các sửa đổi phần mềm đã được truyền tới phi hành đoàn thông qua giao tiếp bằng giọng nói và Mitchell đã nhập thủ công các thay đổi (lên tới hơn 80 tổ hợp phím trên bàn phím máy tính LM) ngay lúc đó. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​p><​p>​ trong quá trình hạ cánh được hỗ trợ, khi radar hạ cánh LM không tự động khóa trên bề mặt Mặt trăng, tước đi thông tin quan trọng về độ cao và tốc độ giảm dần của phương tiện (đây không phải là kết quả của việc sửa đổi lệnh ABORT; báo cáo sau nhiệm vụ chỉ ra rằng đó là một lỗi không liên quan trong hoạt động của radar). Sau khi các phi hành gia đạp chiếc máy cắt radar hạ cánh, đơn vị đã thu được thành công tín hiệu gần 18.000 feet (5.500 m), một lần nữa chỉ trong thời gian. Sau đó, Shepard đã hạ cánh LM gần với mục tiêu dự định của nó hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trong năm nhiệm vụ đổ bộ Mặt trăng khác. Mitchell tin rằng Shepard sẽ tiếp tục với nỗ lực hạ cánh mà không có radar, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính LM và tín hiệu thị giác. Một đánh giá sau chuyến bay về dữ liệu gốc cho thấy hệ thống quán tính một mình sẽ không đủ, và các phi hành gia có lẽ đã buộc phải hủy bỏ hạ cánh khi họ tiếp cận bề mặt. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lunar_surface_operations">​ Các hoạt động trên mặt trăng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​A14-plaque.jpg/​220px-A14-plaque.jpg"​ width="​220"​ height="​245"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​A14-plaque.jpg/​330px-A14-plaque.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​A14-plaque.jpg/​440px-A14-plaque.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​1339"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Các mảng bám còn lại trên Mặt trăng bởi Apollo 14 </​div></​div></​div> ​ <p> Shepard và Mitchell đặt tên cho địa điểm hạ cánh của họ <i> Căn cứ Fra Mauro </​i>​và chỉ định này được công nhận bởi Liên minh Thiên văn Quốc tế (được mô tả bằng tiếng Latinh trên bản đồ mặt trăng là <i> Statio Fra Mauro </​i>​). ​ </​p><​p>​ Những lời đầu tiên của Shepard, sau khi bước lên bề mặt mặt trăng là &​quot;​Và đó là một chặng đường dài, nhưng chúng ta đang ở đây.&​quot;​ Không giống như Neil Armstrong trên Apollo 11 và Pete Conrad trên Apollo 12, Shepard đã bước ra khỏi bàn chân LM và cách đó vài thước trước khi anh nói.  </​p><​p>​ Bộ đồ đi dạo trên mặt trăng của Shepard là người đầu tiên sử dụng các sọc đỏ trên cánh tay và chân và trên đỉnh &​quot;​tấm che nắng che nắng mặt trăng&​quot;,​ để cho phép nhận dạng dễ dàng giữa chỉ huy và phi công LM trên bề mặt; <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ trên các bức ảnh của Apollo 12, gần như không thể phân biệt được giữa hai thuyền viên, gây ra sự nhầm lẫn lớn. Tính năng này được bao gồm trong bộ đồ Apollo 13 của Jim Lovell; bởi vì không có hạ cánh nào được thực hiện cho nhiệm vụ đó, Apollo 14 là người đầu tiên sử dụng nó. Tính năng này đã được sử dụng cho các nhiệm vụ Apollo còn lại và cho các chuyến bay của Tàu con thoi vũ trụ sau đó, và nó vẫn được sử dụng cho cả hai bộ quần áo vũ trụ của Hoa Kỳ và Nga trên Trạm vũ trụ quốc tế.  </​p><​p>​ Sau khi hạ cánh xuống đội hình Fra Mauro, điểm đến của Apollo 13 là Shepard và Mitchell đã thực hiện hai lần đi trên mặt trăng, thêm các nghiên cứu địa chấn mới <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ vào Gói thí nghiệm bề mặt Apollo Lunar quen thuộc (ALSEP) và sử dụng Thiết bị mô đun Transporter (MET), xe kéo để mang thiết bị và mẫu, có biệt danh là &​quot;​xe kéo mặt trăng&​quot;​. Trong khi đó, Roosa đã chụp ảnh từ trên tàu Module Module <i> Kitty Hawk </i> trên quỹ đạo mặt trăng. ​ </​p><​p>​ Lối đi trên mặt trăng thứ hai, hay còn gọi là EVA, được dự định chạm tới vành của Miệng núi lửa hình nón rộng 1.000 feet (300 m). Hai phi hành gia đã không thể tìm thấy vành đai giữa địa hình hiểm trở của sườn núi lửa. Họ trở nên kiệt sức về thể chất từ ​​nỗ lực này và với nguồn cung cấp oxy của bộ đồ bắt đầu cạn kiệt, nỗ lực đã bị hủy bỏ. Phân tích sau đó, bằng cách sử dụng các hình ảnh mà họ đã chụp, xác định rằng chúng đã đến trong khoảng 65 feet (20 m) vành miệng núi lửa. Hình ảnh từ Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng (LRO) cho thấy dấu vết của các phi hành gia và MET xuất hiện trong vòng 30 m của vành đai. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​Apollo_14_golf.jpg/​220px-Apollo_14_golf.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a5/​Apollo_14_golf.jpg/​330px-Apollo_14_golf.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​a5/​Apollo_14_golf.jpg 2x" data-file-width="​424"​ data-file-height="​282"/>​ </​div></​div> ​ <p> Shepard và Mitchell đã triển khai và kích hoạt nhiều dụng cụ khoa học và thí nghiệm khác nhau và thu được gần 100 pound (45 kg) các mẫu mặt trăng để trở về Trái đất. Các thành tựu khác của Apollo 14 bao gồm việc sử dụng MET duy nhất; khoảng cách dài nhất đi qua chân trên bề mặt mặt trăng; lần đầu tiên sử dụng các kỹ thuật điểm hẹn trên mặt trăng rút ngắn; và giai đoạn khoa học quỹ đạo rộng lớn đầu tiên được thực hiện trong các hoạt động solo của CSM.  </​p><​p>​ Các phi hành gia cũng tham gia vào các hoạt động ít nghiêm trọng hơn trên Mặt trăng. Shepard mang theo sáu đầu gậy golf mà anh ta có thể gắn vào tay cầm của một công cụ khai quật mặt trăng và hai quả bóng golf, và thực hiện một vài cú đánh bằng một tay (do sự linh hoạt hạn chế của bộ đồ EVA). Ông hồ hởi thốt lên rằng bóng thứ hai đi &​quot;​dặm và dặm&​quot;​ ​​ở mức độ nghiêm trọng âm lịch thấp, nhưng sau đó ước tính khoảng cách như 200-400 yard (180-370 m). Sau đó, Mitchell đã ném một tay cầm muỗng mặt trăng như thể đó là một chiếc búa.  </​p> ​ <​h3><​span id="​Return.2C_splashdown_and_quarantine"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Return,​_splashdown_and_quarantine">​ Quay trở lại, văng ra và cách ly </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Apollo14_-_Landung.jpg/​220px-Apollo14_-_Landung.jpg"​ width="​220"​ height="​255"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Apollo14_-_Landung.jpg/​330px-Apollo14_-_Landung.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Apollo14_-_Landung.jpg/​440px-Apollo14_-_Landung.jpg 2x" data-file-width="​4096"​ data-file-height="​4752"/>​ </​div></​div> ​ <p> Trên đường trở về Trái đất, phi hành đoàn đã thực hiện các thí nghiệm xử lý vật liệu đầu tiên của Hoa Kỳ trong không gian.  </​p><​p>​ Mô-đun chỉ huy <i> Kitty Hawk </i> văng xuống Nam Thái Bình Dương vào ngày 9 tháng 2 năm 1971 lúc 21:05 [UTC]cách Samoa của Mỹ khoảng 760 hải lý (1.410 km) về phía nam. Sau khi tàu USS phục hồi <i> New Orleans </​i>​phi hành đoàn đã bay đến sân bay quốc tế Pago Pago ở Tafuna để tiếp khách trước khi bay trên máy bay chở hàng C-141 tới Honolulu. Các phi hành gia Apollo 14 là những nhà thám hiểm mặt trăng cuối cùng bị cách ly khi họ trở về từ Mặt trăng. ​ </​p><​p>​ Roosa, người làm việc trong ngành lâm nghiệp khi còn trẻ, đã lấy hàng trăm hạt giống trên chuyến bay. Chúng được nảy mầm sau khi trở về Trái đất và được phân phối rộng rãi trên khắp thế giới dưới dạng cây Mặt trăng kỷ niệm. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_insignia">​ Mission insignia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Apollo_14_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-192%29.jpg/​250px-Apollo_14_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-192%29.jpg"​ width="​250"​ height="​108"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Apollo_14_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-192%29.jpg/​375px-Apollo_14_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-192%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Apollo_14_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-192%29.jpg/​500px-Apollo_14_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-192%29.jpg 2x" data-file-width="​4244"​ data-file-height="​1841"/>​ </​div></​div> ​ <p> Huy hiệu hình bầu dục bằng vàng cho thấy một phi hành gia NASA được trao cho các phi hành gia Hoa Kỳ sau khi hoàn thành chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của họ, đi từ Trái đất đến Mặt trăng. Một dải vàng quanh rìa bao gồm các nhiệm vụ và tên phi hành gia. Người thiết kế là Jean Beaulieu. ​ </​p><​p>​ Đội ngũ dự phòng đã giả mạo bản vá bằng phiên bản của chính nó, với tác phẩm nghệ thuật sửa đổi cho thấy một nhân vật hoạt hình Wile E. Coyote được mô tả là râu xám (đối với Shepard, 47 tuổi tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ và là người đàn ông lớn tuổi nhất trên Mặt trăng ), bụng bầu (đối với Mitchell, người có vẻ ngoài bặm trợn) và tóc đỏ (vì tóc đỏ của Roosa), vẫn đang trên đường tới Mặt trăng, trong khi Road Runner (cho phi hành đoàn dự phòng) đã ở trên Mặt trăng, cầm một chiếc Cờ Mỹ và một lá cờ có nhãn &​quot;​Đội 1&​quot;​. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ Tên chuyến bay được thay thế bằng &​quot;​BEEP BEEP&​quot;​ và tên của phi hành đoàn dự phòng được đưa ra. Một vài trong số các bản vá này đã được phi hành đoàn dự phòng giấu và tìm thấy trong chuyến bay của phi hành đoàn trong máy tính xách tay và tủ lưu trữ trong cả CSM <i> Kitty Hawk </i> và LM <i> Antares </i> và một bản vá thậm chí còn được lưu trữ trên xe kéo tay của mặt trăng MET. </i> được trưng bày tại tòa nhà Trung tâm Apollo / Saturn V tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy sau khi được trưng bày tại Đại sảnh Danh vọng Phi hành gia Hoa Kỳ gần Titusville, Florida, trong vài năm.  </​p><​p>​ Giai đoạn đi lên của Mô-đun Mặt trăng <i> Antares </i> đã tác động lên Mặt trăng vào ngày 7 tháng 2 năm 1971 lúc 00: 45: 25.7 UT (6 tháng 2, 7:45 PM EST) <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 3 ° 25′S [19659045] 19 ° 40′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 3,42 ° S 19,67 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -3,42; -19,67 </​span>​ </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​ Apollo 14 LM giai đoạn đi lên </​span>​) </​span></​span></​span></​span>​. <i> Antares &#​39;</​i>​ giai đoạn hạ xuống và các thiết bị khác của nhiệm vụ vẫn ở Fra Mauro ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 3 ° 39′S </​span>​ <span class="​longitude">​ 17 ° 28′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 3.65 ° S 17.47 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -3,65; -17,47 </​span>​ </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​ Giai đoạn gốc của Apollo 14 LM </​span>​) </​span></​span></​span></​span>​. ​ </​p><​p>​ Những bức ảnh được chụp vào năm 2009 bởi Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng được phát hành vào ngày 17 tháng 7 và thiết bị Fra Mauro là phần cứng Apollo có thể nhìn thấy rõ nhất vào thời điểm đó, nhờ điều kiện ánh sáng đặc biệt tốt. Năm 2011, LRO quay trở lại bãi đáp ở độ cao thấp hơn để chụp những bức ảnh có độ phân giải cao hơn. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Gallery">​ Thư viện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px"> ​   <div class="​gallerytext"> ​ <p> Nhà du hành vũ trụ Apollo 14 Ed Mitchell đặt chân lên Mặt trăng ​ </​p> ​ </​div> ​ </​div></​li> ​ <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px"> ​   <div class="​gallerytext"> ​ <p> Shepard và Mitchell dựng một lá cờ Hoa Kỳ trên bề mặt mặt trăng ​ </​p> ​ </​div> ​ </​div></​li> ​ <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px"> ​ <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​28px auto;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Apollo_14_landing_site_3133_h2.jpg/​120px-Apollo_14_landing_site_3133_h2.jpg"​ width="​120"​ height="​94"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Apollo_14_landing_site_3133_h2.jpg/​180px-Apollo_14_landing_site_3133_h2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Apollo_14_landing_site_3133_h2.jpg/​240px-Apollo_14_landing_site_3133_h2.jpg 2x" data-file-width="​1408"​ data-file-height="​1099"/></​div></​div> ​ <div class="​gallerytext"> ​ <p> Hình ảnh Lunar Orbiter 3 được xử lý lại được chụp vào năm 1967, được sử dụng trong kế hoạch nhiệm vụ. Hình ảnh hơi xiên và hướng về phía nam ở góc chiếu sáng khoảng 34 độ so với bên trái (phía đông). ​ </​p> ​ </​div> ​ </​div></​li> ​ <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px"> ​ <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Apollo_14_landing_site_AS16-M-1419.jpg/​120px-Apollo_14_landing_site_AS16-M-1419.jpg"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Apollo_14_landing_site_AS16-M-1419.jpg/​180px-Apollo_14_landing_site_AS16-M-1419.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Apollo_14_landing_site_AS16-M-1419.jpg/​240px-Apollo_14_landing_site_AS16-M-1419.jpg 2x" data-file-width="​481"​ data-file-height="​480"/></​div></​div> ​ <div class="​gallerytext"> ​ <p> Hình ảnh Apollo 16 cho thấy địa điểm hạ cánh Apollo 14 tại điểm màu xanh lá cây gần trung tâm. Địa hình hummocky trải dài từ phía dưới bên trái sang phía trên bên phải là phạm vi gần đúng của đội hình Fra Mauro. ​ </​p> ​ </​div> ​ </​div></​li> ​ <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px"> ​ <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​37px auto;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​LRO_Apollo14_landing_site_369228main_ap14labeled_540.jpg/​120px-LRO_Apollo14_landing_site_369228main_ap14labeled_540.jpg"​ width="​120"​ height="​76"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​LRO_Apollo14_landing_site_369228main_ap14labeled_540.jpg/​180px-LRO_Apollo14_landing_site_369228main_ap14labeled_540.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​LRO_Apollo14_landing_site_369228main_ap14labeled_540.jpg/​240px-LRO_Apollo14_landing_site_369228main_ap14labeled_540.jpg 2x" data-file-width="​540"​ data-file-height="​342"/></​div></​div> ​ <div class="​gallerytext"> ​ <p> Địa điểm hạ cánh Apollo 14, ảnh của LRO  </​p> ​ </​div> ​ </​div></​li> ​ <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px"> ​ <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Apollo14LRO2.png/​120px-Apollo14LRO2.png"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Apollo14LRO2.png/​180px-Apollo14LRO2.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Apollo14LRO2.png/​240px-Apollo14LRO2.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1500"/></​div></​div> ​ <div class="​gallerytext"> ​ <p> Ảnh sau của trang đích được chụp bởi LRO  </​p> ​ </​div> ​ </​div></​li> ​ </​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </spa 
 +Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Penthouse căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, nó luôn là một trong những căn nhà mơ ước của rất nhiều người bởi sự sang trọng, hiện đại . Điều đặc biệt ấn tượng trong thiết kế căn hộ Penthouse Royal City dưới đây là có thêm nhiều mảng màu xanh sức sống cho tất cả các không gian, mang lại một trải nghiệm thú vị cho chủ căn hộ. Cùng KTS của Vietnamarch khám phá <span style="​color:​ #​0000ff;">​nội thất căn hộ Penthouse</​span>​ độc đáo và ấn tượng này.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">&​gt;&​gt;&​gt;​Xem thêm: <​strong><​span style="​color:​ #​3366ff;">​Thiết kế Penthouse tuyệt đẹp bên bờ biển tại Nha Trang / Thiết kế Penthouse có view tuyệt đẹp hướng ra biển tại Đà Nẵng</​span></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Buc_tuong_suc_song_mau_xanh_bao_phu_trong_khong_gian_bep"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1. Bức tường sức sống màu xanh bao phủ trong không gian bếp.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hãy nhìn xem điều thu hút bạn trong không gian bếp này là gì? Chắc chắn đó là bức tường phủ đầy cây dây leo màu xanh. Một bức tường xanh trải dài mang lại sự tươi mới, gần gũi thân thiện với thiên nhiên hơn là sự thô cứng vốn có của bức tường đúng không. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​12577"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01.jpg"​ data-orig-size="​920,​614"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12577 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống"​ width="​920"​ height="​614"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh01-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đồ nội thất Penthouse nổi bật với gam màu trung tính- xám của khu nấu ăn rộng rãi. Trần và một phần bức tường tại đây cũng được lắp những tấm kính lớn để tạo cảm giác rộng rãi hơn cho không gian.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12578"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12578 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh02-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống trong một không gian luôn tươi mới, không khí trong lành, thông thoáng. Hãy thêm nhiều cây xanh trong ngôi nhà của bạn nhé.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm video tổng hợp các mẫu thiết kế nội thất căn hộ Penthouse:</​span></​strong></​h3><​p><​span class="​embed-youtube"​ style="​text-align:​center;​ display: block;"><​iframe class="​youtube-player"​ type="​text/​html"​ width="​840"​ height="​503"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​40dVEg0GLBI?​version=3&​amp;​rel=1&​amp;​fs=1&​amp;​autohide=2&​amp;​showsearch=0&​amp;​showinfo=1&​amp;​iv_load_policy=1&​amp;​wmode=transparent"​ allowfullscreen="​true"​ style="​border:​0;"></​iframe></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_Penthouse_8211_phong_khach_coviewcuc_dep"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Thiết kế nội thất Penthouse – phòng khách có view cực đẹp.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ngoài những tông màu trung tính trang nhã, các KTS cũng lựa chọn những vật liệu tự nhiên như gỗ và đá hoa cương phối hợp với cây xanh được bố trí khắp ngôi nhà để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, nhờ vào các cửa sổ lớn bao quanh nên toàn bộ căn hộ chung cư được tràn ngập trong ánh sáng tự nhiên, sự thông thoáng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12579"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12579 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh05-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Do căn hộ nằm trong một tòa nhà có cấu trúc hình tròn nên việc thiết kế cũng gặp không ít khó khăn để tạo ra một không gian rộng rãi vuông vức. Vừa bước vào ngôi nhà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những không gian xanh từ những khu vườn đứng được bố trí ngay lối vào.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12580"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12580 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse cuốn hút với bức tường cây xanh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07.jpg"​ alt="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh07-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Những tông màu nâu của đồ noi that Penthouse bằng gỗ và những mảng đá hoa cương sáng bóng đã tạo nên một không gian sang trọng đẳng cấp và gần gũi với thiên nhiên.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12581"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12581 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse cuốn hút với bức tường cây xanh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08.jpg"​ alt="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh08-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khu vực trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của gia chủ. Chủ nhân của ngôi nhà là một là một người rất thích du lịch và cũng là một nhà nhiếp ảnh nên đã yêu cầu phải có một không gian riêng để trưng bày và thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật của mình.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12582"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh09/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh09.jpg"​ data-orig-size="​920,​1378"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh09"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh09.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh09.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12582 size-full"​ title="​Thêm những mảng xanh được bố trí khéo léo sau tủ kệ " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh09.jpg"​ alt="​Thêm những mảng xanh được bố trí khéo léo sau tủ kệ " width="​920"​ height="​1378"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Thêm những mảng xanh được bố trí khéo léo sau tủ kệ trong thiết kế noi that Penthouse</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chủ nhân căn hộ này là một nhiếp ảnh gia, khu trưng bày các tác phầm cũng được bức tường cây xanh làm nền nổi bật giúp cho các tác phẩm được nổi bật và khó bắt bụi bẩn lên trên đó.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12583"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12583 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse cuốn hút với bức tường cây xanh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10.jpg"​ alt="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10"​ width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh10-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3Suc_song_xanh_lan_toa_ca_vao_trong_phong_ngu_can_ho_Penthouse"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Sức sống xanh lan tỏa cả vào trong phòng ngủ căn hộ Penthouse.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ master được trang trí ấn tượng với những bức tường đen sáng bóng nổi bật xen kẽ với nội thất gỗ và cây xanh. Do căn hộ nằm thiết kế với cấu trúc hình tròn nên phần cong chật hẹp được dành ra làm góc thư giãn ngay bên trong phòng ngủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12585"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12585 size-full"​ title="​Sức sống xanh lan tỏa cả vào trong phòng ngủ."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13.jpg"​ alt="​Sức sống xanh lan tỏa cả vào trong phòng ngủ."​ width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh13-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thất gỗ cùng với hệ thống cửa sổ rộng trải dài theo chiều cong của căn nhà làm cho căn phòng ngủ này trở nên mát mẻ, thoáng đáng cùng với cái tươi mới của cây xanh trong gian phòng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12586"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12586 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse cuốn hút với bức tường cây xanh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14.jpg"​ alt="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14"​ width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh14-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tấm thảm mềm mại được đặt dưới chiếc bàn gỗ và những chiếc đèn cầu kỳ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12587"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh15/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh15.jpg"​ data-orig-size="​920,​1227"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh15"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh15.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh15.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12587 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse cuốn hút với bức tường cây xanh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh15.jpg"​ alt="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh15"​ width="​920"​ height="​1227"/></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4Phong_tam_cao_cap_voi_da_op_tuong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​4. Phòng tắm cao cấp với đá ốp tường.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng tắm đầy đủ tính năng bao trùm lên nó là bức tường đá ốp trung tính cho không gian trở nên mát mẻ, trầm lắng. Những chậu cây xanh đặt trong căn phòng này làm giảm bớt gam lạnh trung tính.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​12588"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​thiet-ke-noi-that-penthouse-royal-city-an-tuong-voi-sac-xanh-suc-song/​thiet-ke-noi-that-penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-12588 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất Penthouse cuốn hút với bức tường cây xanh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16.jpg"​ alt="​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​Thiet-ke-noi-that-Penthouse-cuon-hut-voi-buc-tuong-cay-xanh16-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5_Lien_he_don_vi_thiet_ke_noi_that_Penthouse_chuyen_nghiep"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​5. Liên hệ đơn vị thiết kế nội thất Penthouse chuyên nghiệp.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hãy để Vietnamarch chung tay cùng bạn lên ý tưởng <​strong>​thiết kế nội thất Penthouse</​strong>​ không gian sống đẳng cấp và sang trọng nhất cho bạn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Quý khách có nhu cầu</​strong><​strong>​ Thiết kế, thi công nội thất <span style="​color:​ #​ff0000;">​Penthouse,​ Shophouse, Duplex</​span>,​ nhà chung cư, nhà phố, biệt thự, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, spa….</​strong><​strong>,​ hay nhận tư vấn từ những Kiến trúc sư giỏi, nhiều kinh nghiệm của Vietnamarch hãy để lại lời nhắn trên </​strong><​strong>​hộp <span style="​color:​ #​ff0000;">​thoại chát</​span></​strong><​span style="​color:​ #​ff0000;"><​strong>,​ </​strong><​strong>​gửi mail yêu cầu</​strong></​span><​strong>,​ hoặc liên hệ trực tiếp </​strong><​span style="​color:​ #​ff0000;"><​strong>​hotline:​ 0918.248.297</​strong></​span></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Kiến trúc nội thất Vietnamarch</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline<​strong>:​ <span style="​color:​ #​ff0000;">​0918.248.297 (24/​7)</​span></​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​438</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống
laef3927.txt · Last modified: 2018/12/18 07:47 (external edit)