User Tools

Site Tools


laef3928

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3928 [2018/12/18 07:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div><​p>​ Nhiệm vụ có người lái thứ năm đáp xuống Mặt trăng </​p> ​ <table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​width:​25em;"><​caption>​ Apollo 16 </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" John W. Young trên Mặt trăng.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​John_W._Young_on_the_Moon.jpg/​260px-John_W._Young_on_the_Moon.jpg"​ width="​260"​ height="​260"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​John_W._Young_on_the_Moon.jpg/​390px-John_W._Young_on_the_Moon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​John_W._Young_on_the_Moon.jpg/​520px-John_W._Young_on_the_Moon.jpg 2x" data-file-width="​3928"​ data-file-height="​3928"/><​p>​ John Young trên Mặt trăng, với Mô-đun Mặt trăng và Lunar Rover trong nền </​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Loại nhiệm vụ </​th><​td>​ Hạ cánh mặt trăng có người lái </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Người vận hành </​th><​td>​ NASA <sup id="​cite_ref-Orloff_1-0"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ID COSPAR </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <li> CSM: 1972 LM: 1972-031C </li> </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ SATCAT <abbr title="​number">​ no. </​abbr></​th><​td/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời gian thực hiện nhiệm vụ </​th><​td>​ 11 d 1 h 51 phút 5 s </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Tàu vũ trụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ] Nhà sản xuất </​th><​td/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng phóng </​th><​td>​ 107.226 pound (48.637 kg) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng hạ cánh </​th><​td>​ 11.995 pounds (5.444 kg) </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Phi hành đoàn </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Kích thước phi hành đoàn </​th><​td>​ 3 Callsign </​th><​td/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ EVA </​th><​td>​ 1 trong không gian cislunar để lấy băng cassette </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời lượng của eva </​th><​td>​ 1 h 23 phút 42 s </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Bắt đầu nhiệm vụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày ra mắt </​th><​td>​ Ngày 16 tháng 4 năm 1972 : 54: 00 <span style="​display:​none">​ (<span class="​dtstart">​ 1972-04-16UTC17:​ 54Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Rocket </​th><​td>​ Saturn V SA-511 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web khởi động </​th><​td>​ Kennedy LC-39A </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ nhiệm vụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được phục hồi bởi </​th><​td>​ USS <i> Ticonderoga </i> </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày hạ cánh </​th><​td>​ 27 tháng 4 năm 1972, 19:45:05 <span style="​display:​none">​ (<span class="​dtend">​ 1972-04-27UTC19:​ 45: 06Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Địa điểm hạ cánh </​th><​td>​ Nam Thái Bình Dương <​br/><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 0 ° 43′S </​span>​ <span class="​longitude">​ 156 ° 13′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 0.717 ° S 156.217 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -0,717; -156.217 </​span>​ </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​ Tách nước Apollo 16 </​span>​) </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Các thông số quỹ đạo </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Hệ thống tham chiếu </​th><​td>​ Selenrialric </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ 10,9 nmi) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Aposelene </​th><​td>​ 108,3 km (58,5 nmi) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Epoch </​th><​td>​ 20 tháng 4 năm 1972, 00:27 UTC </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Thành phần tàu vũ trụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ 19659007] Chèn quỹ đạo </​th><​td>​ 19 tháng 4 năm 1972, 20:22:27 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khởi hành quỹ đạo </​th><​td>​ 25 tháng 4 năm 1972, 02:15:33 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Các quỹ đạo </​th><​td>​ 64 </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành phần tàu vũ trụ </​th><​td>​ Mô-đun âm lịch </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày hạ cánh </​th><​td>​ ngày 21 tháng 4 năm 1972, 02:23:35 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khởi động trở lại </​th><​td>​ 24 tháng 4 năm 1972, 01:25:47 UTC [19659007] Địa điểm hạ cánh </​th><​td>​ Cao nguyên Descartes <​br/><​span class="​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 8 ° 58′23 S </​span>​ <span class="​longitude">​ 15 ° 30′01 E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 8.97301 ° S 15.50019 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -8.97301; 15,50019 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng mẫu </​th><​td>​ 95,71 kilôgam (211,0 lb) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Bề mặt eva </​th><​td>​ 3 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời lượng eva </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ 20 h 14 phút 14 s </​li><​li>​ <​small>​ Đầu tiên: 7 h 11 phút 2 s </​small>​ </​li><​li>​ <​small>​ Thứ hai: 7 h 23 phút 09 s </​small>​ </​li><​li>​ <​small>​ Thứ ba: 5 h 40 phút 3 giây </​small>​ </li> </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Lunar rover </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khoảng cách bao phủ </​th><​td>​ 26,7 km (16,6 mi) </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Kết nối với LM </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ 16, 1972, 21:15:53 ​​UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày tháo gỡ </​th><​td>​ 20 tháng 4 năm 1972, 18:07:31 UTC </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Docking với LM Ascent Stage </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày kết nối </​th><​td>​ 24 tháng 4 năm 1972, 03:35:18 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày tháo gỡ </​th><​td>​ 24 tháng 4 năm 1972, 20:54:12 UTC </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Tải trọng </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <li> SIM: </​li><​li>​ LRV: 463 pounds (210 kg) </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Apollo-16-LOGO.png &​quot;​src =&quot; http://​upload.wik hè.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​ Apollo-16-LOGO.png / 180px-Apollo-16-LOGO.png &​quot;​width =&quot; 180 &​quot;​height =&quot; 179 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wik hè.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Apollo -16-LOGO.png / 270px-Apollo-16-LOGO.png 1.5x, //​upload.wik hè.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Apollo-16-LOGO.png/​360px-Apollo-16 -LOGO.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 3008 &​quot;​data-file-height =&quot; 2990 &​quot;/&​gt; ​ <img alt=" Apollo 16 crew.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Apollo_16_crew.jpg/​220px-Apollo_16_crew.jpg"​ width="​220"​ height="​159"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Apollo_16_crew.jpg/​330px-Apollo_16_crew.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Apollo_16_crew.jpg/​440px-Apollo_16_crew.jpg 2x" data-file-width="​2391"​ data-file-height="​1723"/><​br/>​ Từ trái sang phải: Mattingly, Young, Duke </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Apollo 16 </b> là nhiệm vụ có người lái thứ mười trong chương trình vũ trụ Apollo của Hoa Kỳ, lần thứ năm và áp chót lên Mặt trăng và người đầu tiên hạ cánh ở vùng cao nguyên mặt trăng. Phần thứ hai của cái gọi là &​quot;​nhiệm vụ J&​quot;,​ nó được chỉ huy bởi Chỉ huy John Young, Phi công Mô-đun Mặt trăng Charles Duke và Phi công Mô-đun Chỉ huy Ken Mattingly. Ra mắt từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida lúc 12:54 PM EST ngày 16 tháng 4 năm 1972, nhiệm vụ kéo dài 11 ngày, 1 giờ và 51 phút và kết thúc lúc 2:45 PM EST ngày 27 tháng Tư. <sup id="​cite_ref-astronautix_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-overvw_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Trẻ và Duke đã trải qua 71 giờ chỉ sau ba ngày trên bề mặt mặt trăng, trong thời gian đó họ đã tiến hành ba hoạt động ngoại khóa hoặc đi dạo trên mặt trăng, tổng cộng là 20 giờ và 14 phút. Cặp đôi đã lái chiếc Lunar Roving Vehicle (LRV), chiếc thứ hai được sản xuất và sử dụng trên Mặt trăng, trong 26,7 km (16,6 mi). Nhìn bề ngoài, Young và Duke đã thu thập 95,8 kg (211 lb) mẫu mặt trăng để trở về Trái đất, trong khi Phi công Mô-đun Chỉ huy Ken Mattingly quay quanh trong Mô-đun Chỉ huy / Dịch vụ (CSM) ở trên để thực hiện các quan sát. Rõ ràng đã dành 126 giờ và 64 vòng quay trong quỹ đạo mặt trăng. Sau khi Young và Duke quay trở lại Mattingly trên quỹ đạo mặt trăng, phi hành đoàn đã phóng ra một lớp phụ từ Mô-đun Dịch vụ (SM). Trong chuyến trở về Trái đất, Mattingly đã thực hiện một chuyến tàu vũ trụ kéo dài một giờ để lấy một số băng phim từ bên ngoài Mô-đun Dịch vụ. <sup id="​cite_ref-astronautix_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-overvw_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Điểm hạ cánh của tàu Apollo 16 ở vùng cao được chọn để cho phép các phi hành gia thu thập vật liệu mặt trăng cũ hơn về mặt địa chất các mẫu thu được trong bốn lần hạ cánh đầu tiên, trong hoặc gần maria mặt trăng. Các mẫu từ hệ tầng Descartes và hệ tầng Cayley đã bác bỏ một giả thuyết rằng các thành tạo này có nguồn gốc từ núi lửa. <sup id="​cite_ref-lpi_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​       <p> Ban đầu, Mattingly đã được giao cho phi hành đoàn chính của Apollo 13, nhưng đã được tiếp xúc với rubella qua Duke, vào thời điểm đó ở mặt sau -up phi hành đoàn cho Apollo 13, người đã bắt được nó từ một trong những đứa con của mình. Anh ta chưa bao giờ mắc bệnh, nhưng vẫn bị loại khỏi phi hành đoàn và được thay thế bằng bản sao lưu của anh ta, Jack Swigert, ba ngày trước khi ra mắt. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Young, một thuyền trưởng trong Hải quân Hoa Kỳ, đã bay trên ba phi thuyền trước Apollo 16 : Gemini 3, Gemini 10 và Apollo 10, quay quanh Mặt trăng. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Một trong 19 phi hành gia được NASA chọn vào tháng 4 năm 1966, Duke chưa bao giờ bay vào vũ trụ trước Apollo 16. Ông phục vụ trong phi hành đoàn hỗ trợ của Apollo 10 và được Một Capsule Communicator (CAPCOM) cho Apollo 11. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Backup_crew">​ Phi hành đoàn dự phòng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Mặc dù không được công bố chính thức, phi hành đoàn dự phòng ban đầu bao gồm Fred W. Haise (CDR), William R. Pogue (CMP) và Gerald P. Carr (LMP), những người được nhắm mục tiêu cho nhiệm vụ phi hành đoàn chính trên tàu Apollo 19. <sup id="​cite_ref-Slayton_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Tuy nhiên, sau khi hủy bỏ Apollos 18 và 19 đã hoàn tất vào tháng 9 năm 1970, phi hành đoàn này sẽ không quay đến một nhiệm vụ mặt trăng theo kế hoạch. Sau đó, Roosa và Mitchell đã được tái chế để phục vụ như là thành viên của phi hành đoàn dự phòng sau khi trở về từ Apollo 14, trong khi Pogue và Carr được chỉ định lại cho chương trình Skylab nơi họ bay trên Skylab 4. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Support_crew">​ Phi hành đoàn hỗ trợ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_insignia">​ Huy hiệu sứ mệnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Huy hiệu của Apollo 16 bị chi phối bởi hình vẽ một con đại bàng Mỹ và một chiếc khiên màu đỏ, trắng và xanh, đại diện cho người dân Hoa Kỳ, trên nền màu xám tượng trưng cho bề mặt mặt trăng. Phủ lên tấm khiên là một vectơ vàng của NASA, quay quanh Mặt trăng. Trên đường viền màu xanh viền vàng, có 16 ngôi sao, đại diện cho số nhiệm vụ và tên của các thành viên phi hành đoàn: Young, Mattingly, Duke. <sup id="​cite_ref-insignia1_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Phù hiệu được thiết kế từ những ý tưởng ban đầu được gửi bởi phi hành đoàn của nhiệm vụ. <sup id="​cite_ref-insignia2_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Apollo_16_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-19%29.jpg/​220px-Apollo_16_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-19%29.jpg"​ width="​220"​ height="​111"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Apollo_16_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-19%29.jpg/​330px-Apollo_16_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-19%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Apollo_16_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-19%29.jpg/​440px-Apollo_16_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-19%29.jpg 2x" data-file-width="​3944"​ data-file-height="​1998"/>​ </​div></​div> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Planning_and_training">​ Lập kế hoạch và đào tạo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Landing_site_selection">​ Lựa chọn địa điểm hạ cánh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Apollo 16 là nhiệm vụ thứ hai của Apollo , với việc sử dụng phương tiện lưu động mặt trăng, tăng khả năng khoa học và thời gian tồn tại trên mặt trăng trong ba ngày. <sup id="​cite_ref-astronautix_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Vì Apollo 16 là nhiệm vụ áp chót trong chương trình Apollo và không có phần cứng hay quy trình mới nào để thử nghiệm trên bề mặt mặt trăng , hai nhiệm vụ cuối cùng (còn lại là Apollo 17) đã mang đến cơ hội cho các phi hành gia giải tỏa một số điều không chắc chắn trong việc tìm hiểu các tính chất của Mặt trăng. Mặc dù các cuộc thám hiểm trước đây của Apollo, bao gồm Apollo 14 và Apollo 15, đã thu được các mẫu vật liệu mặt trăng tiền mê cung, trước khi dung nham bắt đầu mọc lên từ bên trong Mặt trăng và làm ngập các khu vực thấp và lưu vực, không ai thực sự đến thăm vùng cao nguyên mặt trăng. <sup id="​cite_ref-overview_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p><​p>​ Apollo 14 đã đến thăm và lấy mẫu một sườn vật liệu đã bị đẩy ra bởi tác động tạo ra bể tác động Mare Imbrium. Tương tự như vậy, Apollo 15 cũng đã lấy mẫu vật liệu ở khu vực Imbrium, thăm rìa của lưu vực. Vẫn có khả năng, bởi vì các địa điểm hạ cánh của Apollo 14 và Apollo 15 có liên quan chặt chẽ với lưu vực Imbrium, rằng các quá trình địa chất khác nhau là phổ biến ở các khu vực của vùng cao nguyên mặt trăng cách xa Mare Imbrium. Một số thành viên của cộng đồng khoa học nhận xét rằng vùng cao nguyên mặt trăng trung tâm giống như các khu vực trên Trái đất được tạo ra bởi các quá trình núi lửa và đưa ra giả thuyết điều tương tự có thể đúng trên Mặt trăng. Họ đã hy vọng rằng đầu ra khoa học từ sứ mệnh Apollo 16 sẽ cung cấp câu trả lời. <sup id="​cite_ref-overview_20-1"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Apollo_16_landing_site_AS16-M-0440.jpg/​300px-Apollo_16_landing_site_AS16-M-0440.jpg"​ width="​300"​ height="​221"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​be/​Apollo_16_landing_site_AS16-M-0440.jpg 1.5x" data-file-width="​405"​ data-file-height="​299"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Vị trí của bãi đáp Apollo 16 </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Apollo_16_landing_site_AS14-69-9535.jpg/​220px-Apollo_16_landing_site_AS14-69-9535.jpg"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Apollo_16_landing_site_AS14-69-9535.jpg/​330px-Apollo_16_landing_site_AS14-69-9535.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Apollo_16_landing_site_AS14-69-9535.jpg/​440px-Apollo_16_landing_site_AS14-69-9535.jpg 2x" data-file-width="​3900"​ data-file-height="​3900"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Cận cảnh xiên của khu vực hạ cánh Apollo 16 được chụp bởi Apollo 14 từ quỹ đạo mặt trăng. Miệng núi lửa Bắc Ray nằm ở bên trái và miệng núi lửa Nam Ray nằm bên phải, với những tia sáng rực rỡ. </​div></​div></​div> ​ <p> Hai địa điểm trên Mặt trăng được xem xét chính để thám hiểm bởi tàu thám hiểm Apollo 16: Vùng cao nguyên Descartes phía tây Mare Nectaris và miệng núi lửa Alphonsus . Tại Descartes, các thành tạo của Cayley và Descartes là khu vực quan tâm chính mà các nhà khoa học nghi ngờ, dựa trên hình ảnh kính thiên văn và quỹ đạo, rằng địa hình tìm thấy ở đó được hình thành bởi magma nhiều nhớt hơn so với hình thành nên mặt trăng. Tuổi của hệ tầng Cayley xấp xỉ bằng với Mare Imbrium dựa trên tần số của các miệng hố va chạm. Khoảng cách đáng kể giữa địa điểm Descartes và các địa điểm hạ cánh Apollo trước đây sẽ có lợi cho mạng lưới các công cụ địa vật lý, <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ các phần được triển khai trên mỗi chuyến thám hiểm Apollo bắt đầu với Apollo 12. <sup id="​cite_ref-lpi_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Tại Alphonsus, ba mục tiêu khoa học là được xác định là mối quan tâm hàng đầu và tầm quan trọng tối quan trọng: khả năng vật liệu va chạm trước, Imbrium cũ từ bên trong tường của miệng núi lửa, thành phần bên trong miệng núi lửa và khả năng hoạt động của núi lửa trên sàn của miệng núi lửa trong một vài &​quot;​bóng tối nhỏ hơn&​quot;​ hào quang &​quot;​miệng núi lửa. Tuy nhiên, các nhà địa chất lo ngại rằng các mẫu thu được từ miệng núi lửa có thể đã bị ô nhiễm do tác động của Imbrium, do đó ngăn Apollo 16 lấy được các mẫu vật liệu Tiền chế tạo. Vẫn còn khả năng khác biệt là mục tiêu này đã được thỏa mãn bởi các nhiệm vụ của Apollo 14 và Apollo 15, vì các mẫu Apollo 14 vẫn chưa được phân tích hoàn toàn và các mẫu từ Apollo 15 vẫn chưa được lấy. <sup id="​cite_ref-lpi_5-2"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ để nhắm mục tiêu nhiệm vụ Apollo 16 cho trang web Descartes. Sau quyết định này, trang web của Alphonsus được coi là ứng cử viên có khả năng nhất cho Apollo 17, nhưng cuối cùng đã bị từ chối. Với sự hỗ trợ của chụp ảnh quỹ đạo thu được trong nhiệm vụ Apollo 14, trang Descartes được xác định là đủ an toàn cho cuộc đổ bộ có người lái. Vị trí hạ cánh cụ thể là giữa hai miệng hố va chạm trẻ, miệng núi lửa Bắc Ray và Nam Ray - có đường kính lần lượt là 1.000 và 680 m (3.280 và 2.230 ft) - cung cấp &​quot;​lỗ khoan tự nhiên&​quot;​ xuyên qua lớp đá mặt trăng tại địa điểm này, do đó, để lại lớp vỏ lộ ra có thể được phi hành đoàn lấy mẫu. <sup id="​cite_ref-lpi_5-3"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Young_and_Duke_train_for_Apollo_16.jpg/​220px-Young_and_Duke_train_for_Apollo_16.jpg"​ width="​220"​ height="​144"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Young_and_Duke_train_for_Apollo_16.jpg/​330px-Young_and_Duke_train_for_Apollo_16.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Young_and_Duke_train_for_Apollo_16.jpg/​440px-Young_and_Duke_train_for_Apollo_16.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​522"/>​ </​div></​div> ​ <p> Sau khi chọn vị trí hạ cánh cho tàu Apollo 16, lấy mẫu các thành tạo Descartes và Cayley, hai đơn vị địa chất của vùng cao nguyên mặt trăng, được xác định bởi các nhà hoạch định sứ mệnh là sở thích lấy mẫu chính của nhiệm vụ. Chính những thành tạo này đã được cộng đồng khoa học nghi ngờ rộng rãi được hình thành bởi núi lửa mặt trăng, nhưng giả thuyết này đã được chứng minh là không chính xác bởi thành phần của các mẫu mặt trăng từ sứ mệnh. <sup id="​cite_ref-lpi_5-4"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Training">​ Đào tạo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659119] Để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình, ngoài việc huấn luyện tàu vũ trụ Apollo thông thường, Young và Duke, cùng với chỉ huy dự phòng Fred Haise, đã trải qua một chương trình đào tạo địa chất bao gồm một số chuyến đi thực địa để giới thiệu cho họ các khái niệm và kỹ thuật mà họ sẽ sử dụng để phân tích tính năng và thu thập mẫu trên bề mặt mặt trăng. Trong những chuyến đi này, họ đã đến thăm và cung cấp các mô tả khoa học về các đặc điểm địa chất mà họ có thể gặp phải. <sup id="​cite_ref-training1_22-0"​ class="​reference">​[22]</​sup><​sup id="​cite_ref-training2_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup id="​cite_ref-geotrips_24-0"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ Vào tháng 7 năm 1971, họ đã đến thăm Sudbury, Ontario, Canada để tập trận địa chất, lần đầu tiên các phi hành gia Hoa Kỳ đã làm như vậy. Các nhà địa chất đã chọn khu vực này vì một miệng hố rộng 60 dặm (97 km) được tạo ra cách đây khoảng 1,8 tỷ năm bởi một thiên thạch lớn. <sup id="​cite_ref-Age_of_the_Sudbury_Meteorite_Impact_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ Lưu vực Sudbury cho thấy bằng chứng về địa chất hình nón vỡ làm quen với phi hành đoàn Apollo với bằng chứng địa chất về tác động của thiên thạch. Trong các bài tập huấn luyện, các phi hành gia không mặc trang phục vũ trụ, mà mang theo thiết bị vô tuyến để trò chuyện với nhau và nhà khoa học - phi hành gia Anthony W. England, thực hành các quy trình họ sẽ sử dụng trên bề mặt mặt trăng. <sup id="​cite_ref-sudburytraining_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p><​p>​ Ngoài việc đào tạo địa chất tại hiện trường. , Young và Duke cũng được đào tạo để sử dụng bộ quần áo vũ trụ EVA của họ, thích nghi với trọng lực mặt trăng giảm, thu thập các mẫu và lái chiếc xe Lunar Roving. Họ cũng được huấn luyện sinh tồn và chuẩn bị cho các khía cạnh kỹ thuật khác của nhiệm vụ. <sup id="​cite_ref-training3_27-0"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p><​p>​ Phi công mô-đun chỉ huy Mattingly cũng được đào tạo để nhận ra các đặc điểm địa chất từ ​​quỹ đạo bằng cách bay qua các khu vực dã chiến trên máy bay và được huấn luyện để vận hành Mô-đun dụng cụ khoa học từ quỹ đạo mặt trăng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_highlights">​ Những điểm nổi bật trong sứ mệnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Launch_and_outbound_trip">​ Khởi động và chuyến đi ra ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Apollo_16_Launch_-_GPN-2000-000638.jpg/​220px-Apollo_16_Launch_-_GPN-2000-000638.jpg"​ width="​220"​ height="​176"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Apollo_16_Launch_-_GPN-2000-000638.jpg/​330px-Apollo_16_Launch_-_GPN-2000-000638.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Apollo_16_Launch_-_GPN-2000-000638.jpg/​440px-Apollo_16_Launch_-_GPN-2000-000638.jpg 2x" data-file-width="​3000"​ data-file-height="​2400"/>​ </​div></​div> ​ <p> 17 đến 16 tháng Tư. Đây là lần trì hoãn khởi động đầu tiên trong chương trình Apollo do sự cố kỹ thuật. Trong thời gian trì hoãn, các bộ quần áo vũ trụ, cơ chế tách tàu vũ trụ và pin trong Mô-đun Mặt trăng (LM) đã được sửa đổi và thử nghiệm. <sup id="​cite_ref-postponed1_28-0"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ Có những lo ngại rằng cơ chế nổ được thiết kế để tách vòng lắp ghép khỏi Mô-đun Lệnh (CM) sẽ không tạo đủ áp lực để cắt đứt hoàn toàn vòng. Điều này, cùng với sự cố khéo léo trong bộ đồ vũ trụ của Young và sự biến động về dung lượng của pin Lunar Module, cần phải điều tra và xử lý sự cố. <sup id="​cite_ref-postpone2_29-0"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ Vào tháng 1 năm 1972, ba tháng trước ngày ra mắt dự kiến ​​vào tháng Tư, một thùng nhiên liệu trong Mô-đun chỉ huy đã vô tình bị hư hại trong một cuộc thử nghiệm thông thường. <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ Tên lửa được đưa trở lại Tòa nhà lắp ráp dọc (VAB) và thùng nhiên liệu được thay thế, và tên lửa đã trở lại bệ phóng vào tháng 2 để kịp thời gian phóng. [19659156] Việc đếm ngược nhiệm vụ chính thức bắt đầu vào thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 1972, lúc 8:30 sáng, sáu ngày trước khi ra mắt. Tại thời điểm này, ba giai đoạn của tên lửa Saturn V đã được cung cấp năng lượng và nước uống được bơm vào tàu vũ trụ. Khi đếm ngược bắt đầu, phi hành đoàn của Apollo 16 đã tham gia vào các bài tập huấn luyện cuối cùng với dự đoán sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 4. Các phi hành gia đã trải qua cuộc kiểm tra vật lý trước ánh sáng cuối cùng của họ vào ngày 11 tháng 4 <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ Vào ngày 15 tháng 4, các chất phóng xạ hydro và oxy lỏng đã được bơm vào tàu vũ trụ, trong khi các phi hành gia nghỉ ngơi trước khi họ phóng vào ngày hôm sau. <sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p><​p>​ Nhiệm vụ Apollo 16 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida lúc 12:54 PM EST ngày 16 tháng 4 năm 1972. <sup id="​cite_ref-launch_34-0"​ class="​reference">​[34]</​sup>​ khởi động là danh nghĩa; phi hành đoàn trải qua rung động tương tự như các phi hành đoàn trước đó. Giai đoạn đầu tiên và thứ hai của tên lửa Saturn V được thực hiện trên danh nghĩa; tàu vũ trụ đã đi vào quỹ đạo quanh Trái đất chỉ chưa đầy 12 phút sau khi cất cánh. Sau khi đạt được quỹ đạo, phi hành đoàn đã dành thời gian thích nghi với môi trường không trọng lực và chuẩn bị tàu vũ trụ cho Trans Lunar Injection (TLI), việc đốt cháy tên lửa giai đoạn ba sẽ đẩy họ lên Mặt trăng. Trên quỹ đạo Trái đất, phi hành đoàn phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật nhỏ, bao gồm cả vấn đề tiềm ẩn với hệ thống kiểm soát môi trường và hệ thống kiểm soát thái độ của giai đoạn ba S-IVB, nhưng cuối cùng đã giải quyết hoặc bù đắp cho họ khi họ chuẩn bị khởi hành về Mặt trăng. Sau hai quỹ đạo, giai đoạn thứ ba của tên lửa đã trị vì chỉ hơn năm phút, đẩy phi thuyền về phía Mặt trăng với tốc độ khoảng 22.000 dặm / giờ (35.000 km / giờ). <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup>​ Sáu phút sau khi S-IVB bị đốt cháy, Bộ Tư lệnh / Dịch vụ Mô-đun, chứa phi hành đoàn, tách khỏi tên lửa và di chuyển trong 15 m (49 ft) trước khi quay lại và lấy Mô-đun Mặt trăng từ bên trong giai đoạn tên lửa đã sử dụng. Cuộc diễn tập, được gọi là chuyển vị, diễn ra suôn sẻ và LM được trích xuất từ ​​S-IVB. <sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup><​sup id="​cite_ref-fullsummary_37-0"​ class="​reference">​[37]</​sup>​ Sau khi chuyển vị và lắp ghép, phi hành đoàn nhận thấy bề mặt bên ngoài của Mô-đun Mặt trăng đang phát ra các hạt từ một nơi xuất hiện da của LM rách hoặc xé nhỏ; Tại một thời điểm, Duke ước tính họ đã nhìn thấy khoảng năm đến mười hạt mỗi giây. Phi hành đoàn đã vào Mô-đun Mặt trăng thông qua đường hầm kết nối nó với Mô-đun chỉ huy để kiểm tra các hệ thống của nó, tại thời điểm đó họ không phát hiện ra bất kỳ vấn đề lớn nào. Một lần trên đường tới Mặt trăng, phi hành đoàn đưa tàu vũ trụ vào chế độ &​quot;​thịt nướng&​quot;​ quay trong đó tàu được quay dọc trục dài ba lần mỗi giờ để đảm bảo phân phối nhiệt đều về tàu vũ trụ từ Mặt trời. Sau khi tiếp tục chuẩn bị thủ công cho chuyến đi, phi hành đoàn bắt đầu thời gian ngủ đầu tiên của nhiệm vụ chỉ chưa đầy 15 giờ sau khi phóng. <sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​p> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​As16-118-18885_edit.jpg/​220px-As16-118-18885_edit.jpg"​ width="​220"​ height="​217"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​As16-118-18885_edit.jpg/​330px-As16-118-18885_edit.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​As16-118-18885_edit.jpg/​440px-As16-118-18885_edit.jpg 2x" data-file-width="​2355"​ data-file-height="​2319"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Trái đất từ ​​tàu Apollo 16 trong bờ biển xuyên âm lịch </​div></​div></​div> ​ <p> Vào thời điểm Mission Control phát hành. -up gọi cho phi hành đoàn cho chuyến bay ngày thứ hai, tàu vũ trụ cách Trái đất khoảng 98.000 hải lý (181.000 km), di chuyển với tốc độ khoảng 5.322 ft / s (1.622 m / s). Vì nó không phải là đến quỹ đạo mặt trăng cho đến ngày bay bốn, <sup id="​cite_ref-moonarrival_39-0"​ class="​reference">​[39]</​sup>​ ngày bay hai và ba phần lớn là những ngày chuẩn bị, bao gồm bảo trì tàu vũ trụ và nghiên cứu khoa học. Vào ngày thứ hai, phi hành đoàn đã thực hiện một thí nghiệm điện di, cũng được thực hiện trên Apollo 14, trong đó họ đã cố gắng chứng minh độ tinh khiết cao hơn của sự di chuyển hạt trong môi trường không trọng lực. Phần còn lại của ngày thứ hai bao gồm một đợt điều chỉnh giữa khóa hai giây được thực hiện bởi động cơ Hệ thống đẩy dịch vụ của Mô-đun / Dịch vụ để điều chỉnh quỹ đạo của tàu vũ trụ. Sau đó trong ngày, các phi hành gia đã vào Mô-đun Mặt trăng lần thứ hai trong nhiệm vụ kiểm tra thêm các hệ thống của tàu đổ bộ. Phi hành đoàn báo cáo rằng họ đã quan sát thấy bong tróc sơn bổ sung từ một phần vỏ nhôm bên ngoài của LM. Mặc dù vậy, phi hành đoàn phát hiện ra rằng các hệ thống của tàu vũ trụ đang hoạt động trên danh nghĩa. Sau khi kiểm tra LM, phi hành đoàn đã xem xét danh sách kiểm tra và quy trình cho những ngày tiếp theo với dự đoán về sự xuất hiện của họ và đốt cháy Lunar Orbit Chèn. Pilot Module Pilot Mattingly báo cáo đèn cảnh báo &​quot;​khóa gimbal&​quot;,​ cho thấy tàu không báo cáo thái độ. Làm giảm bớt điều này bằng cách sắp xếp lại hệ thống hướng dẫn bằng cách sử dụng Mặt trời và Mặt trăng. Vào cuối ngày thứ hai, tàu Apollo 16 cách Trái đất khoảng 140.000 hải lý (260.000 km). <sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup></​p><​p>​ Vào đầu ngày thứ ba, tàu vũ trụ cách Trái đất khoảng 157.000 hải lý (291.000 km). Vận tốc của tàu giảm dần, vì nó chưa đạt đến phạm vi ảnh hưởng của lực hấp dẫn. Phần đầu của ngày thứ ba chủ yếu là vệ sinh, bảo trì tàu vũ trụ và trao đổi báo cáo tình trạng với Mission Control ở Houston. Phi hành đoàn đã thực hiện thí nghiệm đèn flash Apollo, hay ALFMED, để điều tra &​quot;​tia sáng&​quot;​ mà các phi hành gia nhìn thấy khi tàu vũ trụ tối, bất kể mắt họ có mở hay không, trên các chuyến bay của Mặt trăng Apollo. Điều này được cho là do sự xâm nhập của mắt bởi các hạt tia vũ trụ. <sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[41]</​sup><​sup id="​cite_ref-alfmed_42-0"​ class="​reference">​[42]</​sup>​ Trong nửa sau của ngày, Young và Duke một lần nữa bước vào Lunar Module để cấp nguồn cho nó và kiểm tra hệ thống của nó, và thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh trong chuẩn bị hạ cánh mặt trăng. Các hệ thống đã được tìm thấy để hoạt động như mong đợi. Sau đó, phi hành đoàn đã mặc bộ đồ vũ trụ của họ và diễn tập các thủ tục sẽ được sử dụng vào ngày hạ cánh. Ngay trước khi kết thúc ngày bay thứ ba lúc 59 giờ, 19 phút, 45 giây sau khi cất cánh, trong khi 178,673 hải lý (330,902 km) từ Trái đất và 33,821 hải lý (62,636 km) từ Mặt trăng, vận tốc của tàu vũ trụ bắt đầu tăng lên khi nó bay tăng tốc về phía Mặt trăng sau khi đi vào vùng ảnh hưởng của mặt trăng. <sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​[43]</​sup></​p><​p>​ Sau khi thức dậy vào chuyến bay ngày bốn, phi 
 +Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với các gia đình Việt, bộ bàn ghế sofa có lẽ là món nội thất quan trọng và không thể thiếu. Mẫu sofa không những thể hiện phong cách thiết kế nội thất của gia đình mà còn thể hiện tính cách của gia chủ. Sofa góc L với thiết kế Hiện đại sản phẩm được làm bằng khung gỗ tự nhiên, da nhập khẩu kết hợp mút xốp cao cấp và lò xo. Sản phẩm được sản xuất bởi Vietnamarch cam kết chất lượng tốt giá thành phù hợp.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xem thêm: Mẫu sofa Việt hot nhất 2018 được hàng nghìn khách hàng săn đón</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​I. Giới thiệu về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu của mẫu sofa này</​strong></​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Phong cách hiện đại, trẻ trung</​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hầu hết những loại sofa góc chữ L đều được thiết kế với phong cách hiện đại. ta có thể nhận biết được qua những đường nét thiết kế vuông vắn, thẳng, và điểm nhấn là kiểu tay vịn trẻ trung. Kiểu sofa này ta nên kết hợp với bàn trà, kệ tủ tivi…</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Ngoài ra với những màu sắc hiện đại đã tạo cho những chiếc<​strong>​ </​strong>​sofa chữ L ghi điểm trong mắt nhiều người sử dụng. ta nên chọn những màu nhẹ nhàng hoặc những tông màu tương đồng với màu sơn của tường nhà để không gian nhà bạn luôn tươi mới và năng động.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone wp-image-35318 size-full"​ title="​khong-gian-phong-khach-tuyet-voi-voi-mau-sofa-viet"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-2-3.jpg"​ alt="​khong-gian-phong-khach-tuyet-voi-voi-mau-sofa-viet"​ width="​920"​ height="​481"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 01</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Sofa L tận dụng được cho không gian góc, tiết kiệm được diện tích</​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không gian nhà của bạn có diện tích hạn hẹp thì hãy chọn sofa góc chữ L<​strong>,</​strong>​ bạn sẽ tạo ra ý tưởng để bố trí những chiếc sofa chữ L đẹp sao cho hợp lý với không gian nhà bạn nhất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với bộ sofa chữ L<​strong>​ </​strong>​sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn, bởi những thiết kế của nó sẽ giúp bạn che đi những điểm chết của căn phòng. Bởi làm sao biến căn phòng của bạn vừa thoải mái, vừa sang trọng thì không hề dễ một chút nào.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone wp-image-35319 size-full"​ title="​khong-gian-phong-khach-tuyet-voi-voi-mau-sofa-viet"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-3-3.jpg"​ alt="​khong-gian-phong-khach-tuyet-voi-voi-mau-sofa-viet"​ width="​920"​ height="​721"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 02</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Sự linh hoạt khi sử dụng sofa chữ L</​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Điểm đặc biệt của<​strong>​ </​strong>​sofa chữ L là có thể tách rời nhau ra được và bạn sẽ có thể dễ dàng thay đổi không gian tùy theo ý thích, cách bày trí với nhiều góc khác nhau.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Như vậy, bạn đã không cần phải lo về việc chọn sofa cho ngôi nhà với diện tích hạn hẹp nữa. Đến với<​strong>​ </​strong>​Vietnamarch bạn sẽ có được những mẫu thiết kế sofa phù hợp với ngôi nhà của bạn nhất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone wp-image-35320 size-full"​ title="​khong-gian-phong-khach-tuyet-voi-voi-mau-sofa-viet"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-4-4.jpg"​ alt="​khong-gian-phong-khach-tuyet-voi-voi-mau-sofa-viet"​ width="​920"​ height="​705"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 03</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh chi tiết về mẫu sofa cao cấp này. Chắc chắn bạn sẽ phải nóng lòng và muốn mua ngay một em này về cho không gian phòng khách của gia đình.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35321"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-5-4.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​714"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với sofa góc chữ L thì nên chọn kích thước nhỏ, dễ tận dụng góc chết trong phòng khách nhỏ, tiện lợi sắp xếp và sử dụng. Sofa góc nhỏ chữ L có nhiều diện tích sử dụng, lại gọn hàng, dễ kết hợp bàn trà, thảm…cho phòng khách tiện nghi, đơn giản và gọn gàng. Theo góc L, sofa tiết kiệm diện tích và tối ưu công năng sử dụng hơn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35322"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-6-4.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​695"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 05</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35323"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-7-3.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​724"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 06</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35324"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-9-3.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​583"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 07</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35325"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-10-2.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​702"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 08</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35326"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-11-2.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​696"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 09</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35327"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-16-1.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​610"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 10</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​alignnone size-medium wp-image-35328"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​Mau-ghe-sofa-go-thanh-lich-17-1.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​604"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua 11</​span></​p><​h2><​span id="​II_Lien_he_dia_chi_mua_ghe_Sofa_Viet_Nam_dep_cho_phong_khach"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​III_Lien_he_dia_chi_mua_ghe_Sofa_Viet_Nam_dep_cho_phong_khach"><​strong><​span id="​II_Lien_he_dia_chi_mua_ghe_Sofa_Dai_Loan_dep_cho_phong_khach"><​span id="​2_Lien_he_dia_chi_mua_ghe_Sofa_Dai_Loan_dep_cho_phong_khach"><​span id="​3_Lien_he_dia_chi_mua_ghe_Sofa_Dai_Loan_dep_cho_phong_khach"><​span id="​II_Lien_he_dia_chi_mua_ghe_Sofa_Italia_dep_cho_phong_khach"><​span id="​5_Dia_chi_mua_ghe_sofa_dep_cho_phong_khach_chung_cu">​II. Liên hệ địa chỉ mua ghế Sofa Việt Nam đẹp cho phòng khách </​span></​span></​span></​span></​span></​strong></​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vietnamarch đã chính thức ra mắt và phân phối sản phẩm tại các showroom và cửa hàng thuộc các hệ thống trên toàn quốc với hàng ngàn các mẫu Sofa nhập khẩu như: Sofa Việt Nam, Sofa Đài Loan; Sofa Italia, Sofa Malaysia, Sofa gia đình, Sofa phòng khách, Sofa văn phòng, Sofa góc, Sofa da, Sofa nỉ, Sofa vải, Sofa đơn, Sofa văng, Sofa cổ điển, Sofa hiện đại, Sofa cafe, Sofa Karaoke, Sofa gỗ các loại để quý khách hàng thoải mái lựa chọn. Đừng quên gọi cho chúng tôi để được đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn cho quý vị về màu sắc, kích thước phù hợp với không gian phòng khách của gia đình bạn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Để tham khảo giá chi tiết cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Tel: 04.6681.2328 – Hotline: 0904.183.097 (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Website: <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Email: <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​85</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Mẫu sofa tuyệt vời các gia đình Việt không thể bỏ qua
laef3928.txt · Last modified: 2018/12/18 07:47 (external edit)