User Tools

Site Tools


laef3929

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3929 [2018/12/18 07:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div><​p>​ Nhiệm vụ cuối cùng của chương trình Apollo </​p> ​   <table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​width:​25em;"><​caption>​ Apollo 17 </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" NASA Apollo 17 Lunar Roving Vehicle.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​NASA_Apollo_17_Lunar_Roving_Vehicle.jpg/​260px-NASA_Apollo_17_Lunar_Roving_Vehicle.jpg"​ width="​260"​ height="​260"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​NASA_Apollo_17_Lunar_Roving_Vehicle.jpg/​390px-NASA_Apollo_17_Lunar_Roving_Vehicle.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​NASA_Apollo_17_Lunar_Roving_Vehicle.jpg/​520px-NASA_Apollo_17_Lunar_Roving_Vehicle.jpg 2x" data-file-width="​3000"​ data-file-height="​3000"/><​p>​ Eugene Cernan trên chiếc Lunar Rover trong chiếc EVA đầu tiên của Apollo 17 </​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Loại nhiệm vụ </​th><​td>​ hạ cánh mặt trăng </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Nhà điều hành </​th><​td>​ NASA <sup id="​cite_ref-Orloff_1-0"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ID COSPAR </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <li> CSM: 1972-096A </​li><​li></​li>​ </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ SATCAT <abbr title="​number">​ số </​abbr></​th><​td/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời gian thực hiện nhiệm vụ </​th><​td>​ 12 ngày, 13 giờ, 51 phút, 59 giây </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Thuộc tính tàu vũ trụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ 19659017] Khối lượng phóng </​th><​td>​ 48.607 kilôgam (107.161 lb) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng hạ cánh </​th><​td>​ 5.500 kilôgam (12.120 lb) </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Phi hành đoàn </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Kích thước phi hành đoàn </​th><​td>​ 3 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ] <div class="​plainlist">​ <ul> <li> CSM: <i> America </i> </​li><​li>​ LM: <i> Challenger </i> </li> </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ không gian <​br/><​small>​ Cộng với 3 trên bề mặt mặt trăng </​small>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời lượng eva </​th><​td>​ 1 giờ, 5 phút, 44 giây <​br/><​small>​ Spacewalk để lấy băng cassette </​small>​ </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Khởi động nhiệm vụ </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ ngày </​th><​td>​ ngày 7 tháng 12 năm 1972, 05:33:00 <span style="​display:​none">​ (<span class="​dtstart">​ 1972-12-07UTC05:​ 33Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tên lửa </​th><​td>​ Saturn V SA-512 [19659007] Trang web khởi động </​th><​td>​ Kennedy LC-39A </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Kết thúc nhiệm vụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được phục hồi bởi </​th><​td>​ USS <i> Ticonderoga </i> </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày hạ cánh </​th><​td>​ 19/12/1972, 19:24:59 <span style="​display:​none">​ (<span class="​dtend">​ 1972-12-19UTC19:​ 25: 00Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Địa điểm hạ cánh </​th><​td>​ Nam Thái Bình Dương <​br/><​span class="​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 17 ° 53′S </​span>​ <span class="​longitude">​ 166 ° 07 ′ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 17,88 ° S 166,11 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -17,88; -166.11 </​span>​ </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​ Tách nước Apollo 17 </​span>​) </​span></​span></​span></​span>​ </​span>​ </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Các tham số quỹ đạo </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Hệ thống tham chiếu </​th><​td>​ Selenrialric </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Periselene </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ 14,5 nmi) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Aposelene </​th><​td>​ 109,3 km (59,0 nmi) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Epoch </​th><​td>​ 11 tháng 12, 4:04 UTC </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Lunar orbiter </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành phần tàu vũ trụ </​th><​td>​ Chèn quỹ đạo </​th><​td>​ 10/12/1972, 19:47:22 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khởi hành quỹ đạo </​th><​td>​ 16/12/1972, 23:35:09 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Các quỹ đạo </​th><​td>​ 75 </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Tàu đổ bộ mặt trăng [19659016] Thành phần tàu vũ trụ </​th><​td>​ Mô-đun âm lịch </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày hạ cánh </​th><​td>​ Ngày 11 tháng 12 năm 1972, 19:54:57 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khởi động trở lại </​th><​td>​ Ngày 14 tháng 12 năm 1972, 22:54:37 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Hạ cánh trang web </​th><​td>​ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 20 ° 11′27 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 30 ° 46′18 ″ E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 20.1908 ° N 30.7717 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 20.1908; 30.7717 </​span></​span></​span></​span>​ <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng mẫu </​th><​td>​ 110,52 kilôgam (243,7 lb) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Bề mặt eva </​th><​td>​ 3 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời lượng eva [1919900] <li> 22 giờ, 3 phút, 57 giây </​li><​li>​ <​small>​ Đầu tiên: 7 giờ, 11 phút, 53 giây </​small>​ </​li><​li>​ <​small>​ Thứ hai: 7 giờ, 36 phút, 56 giây </​small>​ [19659011] <​small>​ Thứ ba: 7 giờ, 15 phút, 8 giây </​small>​ </li> </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Lunar rover </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khoảng cách bao phủ </​th><​td>​ 35,74 km (22,21 mi) với LM </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày kết nối </​th><​td>​ Ngày 7 tháng 12 năm 1972, 09:30:10 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày tháo gỡ </​th><​td>​ Ngày 11 tháng 12 năm 1972, 17:20:56 UTC </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Kết nối với LM Ascent Stage [19659016] Ngày kết nối </​th><​td>​ 15/12/1972, 01:10:15 UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày tháo gỡ </​th><​td>​ 15/12/1972, 04:51:31 UTC </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Tải trọng </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng </​th><​td>​ <div class="​plainlist">​ <ul> <li> SIM: </​li><​li>​ ALSEP: </​li><​li>​ LRV: 463 pound s (210 kg) </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Apollo 17-insignia.png " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Apollo_17-insignia.png/​180px-Apollo_17-insignia.png"​ width="​180"​ height="​180"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Apollo_17-insignia.png/​270px-Apollo_17-insignia.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Apollo_17-insignia.png/​360px-Apollo_17-insignia.png 2x" data-file-width="​3000"​ data-file-height="​3000"/> ​ <img alt=" Apollo 17 crew.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Apollo_17_crew.jpg/​220px-Apollo_17_crew.jpg"​ width="​220"​ height="​167"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Apollo_17_crew.jpg/​330px-Apollo_17_crew.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Apollo_17_crew.jpg/​440px-Apollo_17_crew.jpg 2x" data-file-width="​2440"​ data-file-height="​1848"/><​br/>​ Từ trái sang phải: Schmitt, Cernan (ngồi), Evans </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Apollo 17 </b> là nhiệm vụ cuối cùng của Chương trình Apollo của NASA. Ra mắt lúc 12:33 sáng theo Giờ chuẩn miền Đông (EST) ngày 7/12/1972, với một phi hành đoàn gồm có Chỉ huy Eugene Cernan, Phi công Mô-đun Chỉ huy Ronald Evans và Phi công Mô-đun Lunar Harrison Harrisonitt,​ đây là lần sử dụng phần cứng Apollo cuối cùng cho mục đích ban đầu của nó; sau Apollo 17, các tàu vũ trụ Apollo thêm đã được sử dụng trong các chương trình Skylab và Apollo, Soyuz. ​ </​p><​p>​ Apollo 17 là lần phóng đêm đầu tiên của một chuyến bay vũ trụ của con người Hoa Kỳ và là vụ phóng có người lái cuối cùng của tên lửa Saturn V. Đó là một &​quot;​nhiệm vụ loại J&quot; bao gồm ba ngày trên bề mặt mặt trăng, khả năng khoa học mở rộng và Phương tiện lưu động mặt trăng thứ ba (LRV). Trong khi Evans vẫn ở trên quỹ đạo mặt trăng trong Mô-đun chỉ huy / dịch vụ (CSM), Cernan và Schmitt chỉ dành hơn ba ngày trên Mặt trăng trong thung lũng Taurus tựa Littrow và hoàn thành ba lần đi trên mặt trăng, lấy mẫu mặt trăng và triển khai các dụng cụ khoa học. Evans đã lấy các phép đo khoa học và hình ảnh từ quỹ đạo bằng Mô-đun dụng cụ khoa học được gắn trong Mô-đun dịch vụ.  </​p><​p>​ Địa điểm hạ cánh được chọn với mục tiêu chính là Apollo 17: lấy mẫu vật liệu vùng cao nguyên mặt trăng cũ hơn tác động hình thành Mare Imbrium và điều tra khả năng hoạt động của núi lửa tương đối mới trong cùng khu vực. <sup id="​cite_ref-lpi_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Cernan , Evans và Schmitt trở lại Trái đất vào ngày 19 tháng 12 sau một nhiệm vụ kéo dài 12 ngày. <sup id="​cite_ref-astronautix_4-0"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Apollo 17 là cuộc đổ bộ Mặt trăng có người lái gần đây nhất và lần gần đây nhất con người đi qua quỹ đạo Trái đất thấp. <sup id="​cite_ref-astronautix_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-alsjoverview_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên không có ai trên tàu từng là phi công thử nghiệm; Phi công thử nghiệm X-15 Joe Engle đã mất nhiệm vụ thí điểm mô-đun mặt trăng cho Schmitt, một nhà địa chất học. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Nhiệm vụ đã phá vỡ nhiều kỷ lục: hạ cánh mặt trăng dài nhất, tổng số hoạt động ngoại khóa dài nhất (moonwalks),​ mẫu mặt trăng lớn nhất <sup id="​cite_ref-evarecord_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ thời gian trên quỹ đạo mặt trăng. <sup id="​cite_ref-records_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​       <p> Eugene Cernan, Ronald Evans và cựu phi công X-15 Joe Engle được giao cho phi hành đoàn dự phòng của tàu Apollo 14. <sup id="​cite_ref-a17pre_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Engle đã bay mười sáu chuyến bay X-15, ba trong số đó vượt quá 50 dặm (80 km) biên giới không gian. <sup id="​cite_ref-englebio_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Theo mô hình xoay vòng mà một phi hành đoàn dự phòng sẽ bay khi phi hành đoàn chính ba nhiệm vụ sau đó, Cernan, Evans và Engle sẽ bay Apollo 17. Harrison Schmitt phục vụ trong phi hành đoàn dự phòng của Apollo 15 và, theo chu kỳ quay của phi hành đoàn, dự kiến ​​sẽ bay với tư cách là phi công mô-đun mặt trăng trên tàu Apollo 18. Tuy nhiên, Apollo 18 đã bị hủy bỏ vào tháng 9 năm 1970. Sau quyết định này, cộng đồng khoa học đã gây áp lực buộc NASA phải giao một nhà địa chất cho tàu đổ bộ Apollo, vì trái ngược với một phi công được đào tạo trong địa chất. Trước áp lực này, Harrison Schmitt, một nhà địa chất chuyên nghiệp, đã được giao vị trí thí điểm mô-đun mặt trăng trên tàu Apollo 17. <sup id="​cite_ref-a17pre_11-1"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Nhà khoa học-phi hành gia Curt Michel tin rằng đó là quyết định từ chức của chính mình, sau khi rõ ràng rằng ông sẽ không được giao nhiệm vụ bay, đã huy động hành động này. <sup id="​cite_ref-RiceU_Obit_13-0"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau quyết định giao Schmitt cho Apollo 17, vẫn còn câu hỏi về phi hành đoàn nào (phi hành đoàn dự phòng đầy đủ của Apollo 15, Dick Gordon, Vance Brand và Schmitt hoặc phi hành đoàn dự phòng của Apollo 14) sẽ trở thành phi hành đoàn chính của nhiệm vụ. Giám đốc điều hành phi hành đoàn của NASA Deke Slayton cuối cùng đã giao cho phi hành đoàn dự phòng của Apollo 14 (Cernan và Evans), cùng với Schmitt, cho phi hành đoàn chính của Apollo 17. <sup id="​cite_ref-a17pre_11-2"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Backup_crew">​ Phi hành đoàn dự phòng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Original">​ Bản gốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Replacement">​ Thay thế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Phi hành đoàn chính của Apollo 15 đã nhận nhiệm vụ dự phòng kể từ khi đó nhiệm vụ mặt trăng cuối cùng và phi hành đoàn dự phòng sẽ không chuyển sang nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, khi sự cố tem bưu chính Apollo 15 trở nên công khai vào đầu năm 1972, phi hành đoàn đã bị NASA và Không quân Hoa Kỳ khiển trách (họ là những sĩ quan nghĩa vụ tích cực). Giám đốc điều hành phi hành đoàn chuyến bay Deke Slayton đã loại bỏ họ khỏi tình trạng chuyến bay và thay thế họ bằng Young và Duke từ phi hành đoàn chính của Apollo 16 và Roosa từ các phi hành đoàn dự phòng Apollo 14 và Apollo 16. <sup id="​cite_ref-15dropped_14-1"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Support_crew">​ Phi hành đoàn hỗ trợ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_insignia">​ Insignia sứ mệnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Apollo_17_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-F39%29.jpg/​220px-Apollo_17_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-F39%29.jpg"​ width="​220"​ height="​111"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Apollo_17_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-F39%29.jpg/​330px-Apollo_17_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-F39%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Apollo_17_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-F39%29.jpg/​440px-Apollo_17_Flown_Silver_Robbins_Medallion_%28SN-F39%29.jpg 2x" data-file-width="​4962"​ data-file-height="​2500"/>​ </​div></​div> ​ <p> Đặc điểm nổi bật nhất của phù hiệu là hình ảnh của thần mặt trời Hy Lạp Apollo được vẽ lại bởi một con đại bàng Mỹ, màu đỏ thanh trên đại bàng phản chiếu những người trên lá cờ của Hoa Kỳ. Ba ngôi sao trắng phía trên các thanh màu đỏ tượng trưng cho ba thuyền viên của nhiệm vụ. Bối cảnh bao gồm Mặt trăng, hành tinh Sao Thổ và một thiên hà hoặc tinh vân. Cánh đại bàng che phủ một phần Mặt trăng, cho thấy sự hiện diện của con người ở đó. Ánh mắt của Apollo và hướng chuyển động của đại bàng thể hiện ý định của con người muốn khám phá những điểm đến xa hơn trong không gian. <sup id="​cite_ref-insignia_20-0"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Bản vá bao gồm, cùng với màu cờ của Hoa Kỳ (đỏ, trắng, và màu xanh lam), màu vàng, đại diện cho &​quot;​thời kỳ hoàng kim&​quot;​ của không gian vũ trụ bắt đầu với Apollo 17. Hình ảnh của Apollo trong phù hiệu nhiệm vụ là sự thể hiện của tác phẩm điêu khắc <i> Apollo Belvedere </i>. Phù hiệu được thiết kế bởi Robert McCall, với đầu vào từ phi hành đoàn. <sup id="​cite_ref-insignia_20-1"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Planning_and_training">​ Lập kế hoạch và đào tạo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Apollo_17_-_Gene_Cernan_training_in_Sudbury.jpg/​220px-Apollo_17_-_Gene_Cernan_training_in_Sudbury.jpg"​ width="​220"​ height="​329"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Apollo_17_-_Gene_Cernan_training_in_Sudbury.jpg/​330px-Apollo_17_-_Gene_Cernan_training_in_Sudbury.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Apollo_17_-_Gene_Cernan_training_in_Sudbury.jpg/​440px-Apollo_17_-_Gene_Cernan_training_in_Sudbury.jpg 2x" data-file-width="​602"​ data-file-height="​900"/>​ </​div></​div> ​ <p> Giống như Apollo 15 và Apollo 16, Apollo 17 được dự đoán là &quot; J-Mission, &​quot;​một loại nhiệm vụ Apollo có bề mặt mặt trăng tồn tại trong ba ngày, khả năng khoa học cao hơn và việc sử dụng phương tiện lưu động Lunar. Vì Apollo 17 sẽ là bến đỗ mặt trăng cuối cùng của chương trình Apollo, nên các địa điểm hạ cánh ưu tiên cao chưa được ghé thăm trước đây đã được xem xét để thăm dò tiềm năng. Việc hạ cánh xuống miệng núi lửa Copernicus đã được xem xét, nhưng cuối cùng đã bị từ chối vì Apollo 12 đã lấy được các mẫu từ tác động đó và ba chuyến thám hiểm khác của Apollo đã đến thăm vùng lân cận Mare Imbrium. Một cuộc đổ bộ lên vùng cao nguyên mặt trăng gần miệng núi lửa Tycho cũng đã được xem xét, nhưng đã bị từ chối vì địa hình gồ ghề được tìm thấy ở đó và việc hạ cánh ở phía xa của miệng núi lửa Tsiolkovskiy đã bị từ chối do những cân nhắc kỹ thuật và chi phí vận hành trong việc duy trì liên lạc trong suốt quá trình hoạt động bề mặt. Một cuộc đổ bộ vào một khu vực phía tây nam của Mare Crisium cũng đã được xem xét, nhưng bị từ chối với lý do tàu vũ trụ của Liên Xô có thể dễ dàng truy cập vào địa điểm này; Luna 21 cuối cùng đã làm như vậy ngay sau khi lựa chọn địa điểm Apollo 17 được thực hiện. <sup id="​cite_ref-lpi_3-1"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau khi loại bỏ một số địa điểm, ba địa điểm đã cân nhắc cuối cùng cho Apollo 17: miệng núi lửa, miệng núi lửa Gassendi, và thung lũng Kim Ngưu-Littrow. Khi đưa ra quyết định về địa điểm hạ cánh cuối cùng, các nhà hoạch định sứ mệnh đã xem xét các mục tiêu chính của Apollo 17: lấy vật liệu vùng cao nguyên cũ từ khoảng cách đáng kể từ Mare Imbrium, lấy mẫu vật liệu từ hoạt động núi lửa trẻ (tức là dưới ba tỷ năm) và có Mặt đất tối thiểu trùng lặp với các quỹ đạo mặt đất của Apollo 15 và Apollo 16 để tối đa hóa lượng dữ liệu mới thu được. <sup id="​cite_ref-lpi_3-2"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Địa điểm Taurus-Littrow được chọn với dự đoán rằng phi hành đoàn sẽ được chọn có thể lấy các mẫu vật liệu cao nguyên cũ từ tàn dư của sự kiện sạt lở xảy ra ở bức tường phía nam thung lũng và khả năng hoạt động núi lửa tương đối trẻ, bùng nổ trong khu vực. Mặc dù thung lũng tương tự như bãi đáp của Apollo 15 ở chỗ nó nằm ở biên giới của một con ngựa mặt trăng, nhưng những lợi thế của Taurus-Littrow được cho là vượt trội hơn những nhược điểm, do đó dẫn đến việc nó được chọn là nơi đổ bộ của Apollo 17. <sup id="​cite_ref-lpi_3-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Apollo 17 là sứ mệnh hạ cánh duy nhất của Mặt trăng để thực hiện Thí nghiệm Trav Gravimet (TGE), một thí nghiệm được xây dựng bởi Phòng thí nghiệm Draper tại Viện Công nghệ Massachusetts trang web tại các địa điểm khác nhau trong moonwalks của nhiệm vụ. Các nhà khoa học sau đó sẽ sử dụng dữ liệu này để thu thập thông tin về cấu trúc địa chất của bãi đáp và vùng lân cận. <sup id="​cite_ref-alsjtge_21-0"​ class="​reference">​ [21] </​sup>​ </​p><​p>​ Cũng như các cuộc đổ bộ mặt trăng trước đây, các phi hành gia Apollo 17 đã trải qua một chương trình đào tạo mở rộng. bao gồm đào tạo để thu thập các mẫu trên bề mặt, sử dụng các bộ đồ vũ trụ, điều hướng trong Lunar Roving Vehicle, đào tạo địa chất thực địa, huấn luyện sinh tồn, huấn luyện văng và phục hồi, và đào tạo thiết bị. <sup id="​cite_ref-training_22-0"​ class="​reference">​[22]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_hardware_and_experiments">​ Nhiệm vụ và phần cứng nhiệm vụ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Traverse_gravimeter">​ Máy đo trọng lực di chuyển </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Apollo 17 là nhiệm vụ hạ cánh mặt trăng duy nhất của Apollo để thực hiện thí nghiệm đo trọng lực trên mặt trăng. Vì trọng lực đã được chứng minh là hữu ích trong nghiên cứu địa chất Trái đất, mục tiêu của thí nghiệm này là xác định tính khả thi của việc sử dụng các kỹ thuật tương tự trên Mặt trăng để tìm hiểu về cấu trúc bên trong của nó. Máy đo trọng lượng đã được sử dụng để có được các bài đọc tại khu vực hạ cánh ở ngay gần Mô-đun Mặt trăng (LM), cũng như các địa điểm khác nhau trên các tuyến đường đi qua của nhiệm vụ. TGE được vận chuyển trên phương tiện lưu động Lunar; các phép đo được thực hiện bởi các phi hành gia trong khi LRV không chuyển động hoặc sau khi đo trọng lượng trên bề mặt. <sup id="​cite_ref-presskit_23-0"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Tổng cộng có hai mươi sáu phép đo được thực hiện với TGE trong nhiệm vụ ba moonwalks, với kết quả sản xuất. Là một phần của Gói thí nghiệm bề mặt mặt trăng Apollo (ALSEP), các phi hành gia cũng đã triển khai Máy đo bề mặt mặt trăng, một thí nghiệm tương tự, cuối cùng không hoạt động đúng. <sup id="​cite_ref-alsjtge_21-1"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Scientific_instrument_module">​ Mô-đun dụng cụ khoa học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Apollo_17_CSM_SIM_bay.jpg/​220px-Apollo_17_CSM_SIM_bay.jpg"​ width="​220"​ height="​222"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Apollo_17_CSM_SIM_bay.jpg/​330px-Apollo_17_CSM_SIM_bay.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Apollo_17_CSM_SIM_bay.jpg/​440px-Apollo_17_CSM_SIM_bay.jpg 2x" data-file-width="​2340"​ data-file-height="​2364"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Khoang SIM Apollo 17 trên Mô-đun dịch vụ, nhìn từ Mô-đun Mặt trăng trên quỹ đạo quanh Mặt trăng </​div></​div></​div> ​ <p> Khu vực một trong Mô-đun Dịch vụ Apollo 17 (SM) chứa khoang mô-đun công cụ khoa học (SIM). Khoang SIM chứa ba thí nghiệm để sử dụng trên quỹ đạo mặt trăng: máy phát âm mặt trăng, máy đo phóng xạ quét hồng ngoại và máy quang phổ cực tím xa. Một máy ảnh lập bản đồ, máy ảnh toàn cảnh và máy đo độ cao laser cũng được bao gồm trong khoang SIM. <sup id="​cite_ref-presskit_23-1"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Máy phát âm mặt trăng chiếu các xung điện từ lên bề mặt mặt trăng, được thiết kế với mục tiêu thu được dữ liệu để hỗ trợ phát triển mô hình địa chất bên trong Mặt trăng đến độ sâu xấp xỉ 1,3 km (0,81 mi). <sup id="​cite_ref-presskit_23-2"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Máy đo phóng xạ quét hồng ngoại được thiết kế với mục tiêu tạo ra một bản đồ nhiệt độ của bề mặt mặt trăng để hỗ trợ trong việc định vị các đặc điểm bề mặt như trường đá, sự khác biệt về cấu trúc trong lớp vỏ mặt trăng và hoạt động của núi lửa. <sup id="​cite_ref-presskit_23-3"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Máy quang phổ cực tím xa được sử dụng để sử dụng có được dữ liệu liên quan đến thành phần, mật độ và thành phần của bầu khí quyển mặt trăng. Máy quang phổ cũng được thiết kế để phát hiện bức xạ tia cực tím phát ra từ Mặt trời đã bị phản xạ khỏi bề mặt mặt trăng. <sup id="​cite_ref-presskit_23-4"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Máy đo độ cao laser được thiết kế với mục đích đo độ cao của tàu vũ trụ phía trên bề mặt mặt trăng trong phạm vi khoảng hai mét (6,6 feet) và cung cấp thông tin về độ cao cho các camera toàn cảnh và bản đồ. <sup id="​cite_ref-presskit_23-5"​ class="​reference">​[23]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Light-flash_phenomenon">​ Hiện tượng chớp sáng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​   <p> Xuyên suốt tàu Apollo nhiệm vụ mặt trăng, các thành viên phi hành đoàn quan sát ánh sáng lóe lên xuyên qua mí mắt khép kín. Những tia sáng này, được mô tả là &​quot;​các vệt&​quot;​ hoặc &​quot;​đốm sáng&​quot;,​ thường được các phi hành gia quan sát thấy trong khi tàu vũ trụ bị tối trong thời gian ngủ. Những tia sáng này, trong khi không được quan sát trên bề mặt mặt trăng, sẽ trung bình khoảng hai phút mỗi phút và được các thành viên phi hành đoàn quan sát thấy trong chuyến đi ra Mặt trăng, trở lại Trái đất và trên quỹ đạo mặt trăng. <sup id="​cite_ref-presskit_23-6"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Phi hành đoàn Apollo 17 đã thực hiện một thí nghiệm, cũng được thực hiện trên tàu Apollo 16, với mục tiêu liên kết các tia sáng này với các tia vũ trụ. Là một phần của thí nghiệm do NASA và Đại học Houston thực hiện, một phi hành gia đã đeo một thiết bị ghi lại thời gian, sức mạnh và đường đi của các hạt nguyên tử năng lượng cao xuyên qua thiết bị. Phân tích kết quả kết luận rằng bằng chứng ủng hộ giả thuyết rằng các chớp sáng xảy ra khi các hạt tích điện đi qua võng mạc trong mắt. <sup id="​cite_ref-presskit_23-7"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup id="​cite_ref-lightflash_24-0"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Surface_electrical_properties_experiment">​ Thí nghiệm tính chất điện bề mặt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Apollo_17_rover_at_final_resting_site.jpg/​220px-Apollo_17_rover_at_final_resting_site.jpg"​ width="​220"​ height="​221"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Apollo_17_rover_at_final_resting_site.jpg/​330px-Apollo_17_rover_at_final_resting_site.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f5/​Apollo_17_rover_at_final_resting_site.jpg/​440px-Apollo_17_rover_at_final_resting_site.jpg 2x" data-file-width="​2340"​ data-file-height="​2350"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Apollo 17 rover mặt trăng tại nơi an nghỉ cuối cùng của nó trên Mặt trăng. Máy thu thuộc tính điện bề mặt (SEP) là ăng-ten ở phía sau bên phải của xe </​div></​div></​div> ​ <p> Apollo 17 là chuyến thám hiểm bề mặt mặt trăng duy nhất bao gồm thí nghiệm tính chất điện bề mặt (SEP). Thí nghiệm bao gồm hai thành phần chính: ăng ten phát được triển khai gần Mô đun Mặt trăng và ăng ten thu được đặt trên Phương tiện lưu động Lunar. Tại các điểm dừng khác nhau trong quá trình di chuyển của nhiệm vụ, tín hiệu điện truyền từ thiết bị truyền, xuyên qua mặt đất và nhận được tại Trung tâm. Các tính chất điện của đất mặt trăng có thể được xác định bằng cách so sánh các tín hiệu điện được truyền và nhận. Kết quả của thí nghiệm này, phù hợp với thành phần đá mặt trăng, cho thấy rằng 2 km (1,2 mi) trên cùng của Mặt trăng là cực kỳ khô. <sup id="​cite_ref-sep_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lunar_Roving_Vehicle">​ Lunar Roving Phương tiện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659153] Apollo 17 là nhiệm vụ thứ ba (những người khác là Apollo 15 và Apollo 16) sử dụng phương tiện lưu động trên mặt trăng. LRV, ngoài việc được các phi hành gia sử dụng để vận chuyển từ trạm này sang trạm khác trên ba chuyến đi trên mặt trăng của nhiệm vụ, đã được sử dụng để vận chuyển các công cụ, thiết bị liên lạc và các mẫu của phi hành gia. <sup id="​cite_ref-presskit_23-8"​ class="​reference">​[23]</​sup>​ Apollo 17 LRV cũng được sử dụng để mang theo các thí nghiệm duy nhất cho nhiệm vụ, chẳng hạn như thí nghiệm Traverse Gravim và Surface Electrical Properties. <sup id="​cite_ref-alsjtge_21-2"​ class="​reference">​[21]</​sup><​sup id="​cite_ref-sep_25-1"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ Apollo 17 LRV đã đi được quãng đường tích lũy khoảng 35,9 km (22,3 mi) trong tổng thời gian lái xe khoảng bốn giờ hai mươi sáu phút ; khoảng cách lớn nhất mà Eugene Cernan và Harrison Schmitt đã đi từ Lunar Module là khoảng 7,6 km (4,7 dặm). <sup id="​cite_ref-lunarrover_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Biological_cosmic_ray_experiment">​ Thí nghiệm tia vũ trụ sinh học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Apollo 17 bao gồm một vũ trụ sinh học thí nghiệm tia (BIOCORE), mang theo những con chuột được cấy bằng máy theo dõi bức xạ để xem liệu chúng có bị tổn hại từ tia vũ trụ hay không. <sup id="​cite_ref-biocoreSPP330_27-0"​ class="​reference">​ [27] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm con chuột bỏ túi (<i> Perognathus longimembris </i> được cấy ghép với các màn hình phóng xạ dưới da đầu của họ và bay vào nhiệm vụ. Loài này được chọn vì nó được ghi chép tốt, nhỏ, dễ bảo quản ở trạng thái biệt lập (không cần nước uống trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ và chất thải tập trung cao) và khả năng chịu được áp lực môi trường. Bốn trong số năm con chuột sống sót sau chuyến bay; nguyên nhân cái chết của con chuột thứ năm không được xác định. <sup id="​cite_ref-biocoreSPP330_27-1"​ class="​reference">​ [27] </​sup>​ </​p><​p>​ Nghiên cứu tìm thấy các tổn thương ở da đầu và gan. Các tổn thương da đầu và tổn thương gan dường như không liên quan đến nhau và không được cho là kết quả của các tia vũ trụ. Không có thiệt hại nào được tìm thấy ở võng mạc hoặc nội tạng của chuột. <sup id="​cite_ref-biocoreSPP330_27-2"​ class="​reference">​[27]</​sup>​ Tại thời điểm công bố Báo cáo Khoa học sơ bộ Apollo 17, bộ não chuột chưa được kiểm tra. <sup id="​cite_ref-biocoreSPP330_27-3"​ class="​reference">​[27]</​sup>​ Tuy nhiên, các nghiên cứu tiếp theo cho thấy không có tác dụng đáng kể nào đối với bộ não. <sup id="​cite_ref-bioCoreSP368_28-0"​ class="​reference">​ [28] </​sup>​ </​p><​p>​ Chính thức, những con chuột bốn con đực và một con cái được gán các số nhận dạng A3326, A3400, A3305, A3356 và A3352. Không chính thức, theo Cernan, phi hành đoàn Apollo 17 đã đặt tên cho họ là &​quot;​Fe&​quot;,​ &​quot;​Fi&​quot;,​ &​quot;​fo&​quot;,​ &​quot;​Fum&​quot;​ và &​quot;​Phooey&​quot;​. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_highlights">​ Nhiệm vụ nổi bật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659186] Khởi động và chuyến đi ra ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Apollo_17_liftoff.jpg/​220px-Apollo_17_liftoff.jpg"​ width="​220"​ height="​334"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Apollo_17_liftoff.jpg/​330px-Apollo_17_liftoff.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Apollo_17_liftoff.jpg/​440px-Apollo_17_liftoff.jpg 2x" data-file-width="​3627"​ data-file-height="​5511"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Apollo 17 ra mắt vào ngày 7 tháng 12 năm 1972 </​div></​div></​div> ​ <p> Apollo 17 là lần phóng Saturn V có người lái cuối cùng và là lần phóng duy nhất vào ban đêm. Việc khởi động bị trì hoãn hai giờ bốn mươi phút do tự động cắt trong trình tự khởi động ở mốc T-30 giây trong đếm ngược. Vấn đề nhanh chóng được xác định là một lỗi kỹ thuật nhỏ. Đồng hồ đã được đặt lại và giữ ở mốc T-22 phút trong khi các kỹ thuật viên làm việc 
 +Báo giá đèn quạt trần hiện đại Vietnamarch 2018 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div><​h3>​ĐẾN VIETNAMARCH BẠN XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC DỊCH VỤ HOÀN HẢO NHẤT</​h3><​h4>​ LUÔN LÀM VIỆC THEO QUY TRÌNH</​h4><​p>​Một quy trình làm việc khoa học là tiền đề cho sự thành công ...</​p><​p>​Ở Vietnamarch,​ tất cả mọi thứ đều được tính toán khoa học và tuân thủ thực hiện nhằm tối ưu chất lượng, thời gian và giá thành ...</​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Báo giá đèn quạt trần hiện đại Vietnamarch 2018
laef3929.txt · Last modified: 2018/12/18 07:47 (external edit)